Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Corte d’appello di Milano (Włochy) w dniu 18 lipca 2016 r. – Acacia Srl przeciwko Fallimento Pneusgarda Srl, Audi AG

(Sprawa C-397/16)

Język postępowania: włoski

Sąd odsyłający

Corte d’appello di Milano

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Acacia Srl

Strona pozwana: Fallimento Pneusgarda Srl, Audi AG

Pytania prejudycjalne

Czy (a) zasady swobody przepływu towarów i swobody świadczenia usług na rynku wewnętrznym; (b) zasada skuteczności europejskich reguł konkurencji i liberalizacji rynku wewnętrznego; (c) zasady skuteczności i jednolitego zastosowania prawa europejskiego wewnątrz Unii Europejskiej; (d) przepisy prawa wtórnego Unii Europejskiej, takie jak dyrektywa 98/711 , a w szczególności jej art. 14, art 1 rozporządzenia nr 461/20102 oraz regulamin EKG ONZ nr 124, stoją na przeszkodzie takiej wykładni art. 110 rozporządzenia nr 6/2002/WE3 , zawierającego klauzulę naprawy, która wyklucza obręcz stanowiącą replikę, wizualnie identyczną jak obręcz oryginalnie montowana w pojeździe przez producenta samochodów, posiadającą homologację na podstawie przywołanego regulaminu EKG ONZ nr 124, z pojęcia części składowej produktu złożonego (samochodu) celem umożliwienia jego naprawy i na przywrócenia mu pierwotnego wyglądu?

W przypadku udzielenia odpowiedzi przeczącej na pierwsze pytanie, czy przepisy w przedmiocie własności przemysłowej dotyczące zarejestrowanych wzorów, po wyważeniu interesów, o których mowa w pytaniu pierwszym, stoją na przeszkodzie dla zastosowania klauzuli naprawy w odniesieniu do produktów uzupełniających stanowiących replikę, które mogą być różnie dobrane przez klienta, przy założeniu że klauzula naprawy musi być interpretowana w sposób zawężający i używana z ograniczeniem do części zamiennych w standardowej formie, to znaczy części, których forma została ustalona w sposób zasadniczo niezmienny w odniesieniu do wyglądu zewnętrznego produktu złożonego, z wyłączeniem innych części uznanych za zamienne i które mogą być dowolnie montowane zgodnie z gustem klienta?

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr II, jakie środki musi przyjąć producent obręczy będących replikami celem zapewnienia zgodnego z prawem obrotu produktami przeznaczonymi do naprawy i przywracania pierwotnego zewnętrznego wyglądu produktu złożonego?

____________

1     Dyrektywa 98/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz.U. L 289, s. 28).

2     Rozporządzenie Komisji (UE) nr 461/2010 z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie stosowania art. 101 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze pojazdów silnikowych (Dz.U. L 129, s. 52).

3     Rozporządzenie Rady (WE) NR 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (Dz.U. 2002, L 3, s. 1).