Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Curtea de Apel București (Rumænien) den 21. juli 2016 – Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA mod Ministerul Fondurilor Europene — Direcția Generală Managementul Fondurilor Externe

(Sag C-408/16)

Processprog: rumænsk

Den forelæggende ret

Curtea de Apel București

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România SA

Sagsøgt: Ministerul Fondurilor Europene — Direcția Generală Managementul Fondurilor Externe

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 15, litra c), i direktiv 2004/18/EF 1 fortolkes således, at den giver medlemsstaten tilladelse til, efter sin tiltrædelse til Den Europæiske Union, ikke at anvende det pågældende direktiv, når medlemsstaten er omfattet af en finansieringsaftale, der er indgået med Den Europæiske Investeringsbank, og som blev underskrevet inden tiltrædelsen, hvorefter den finansierende part pålægger offentlige kontrakter, som skal indgås, konkrete vilkår, som i nærværende sag, der er mere restriktive end de ved direktivet tilladte?

Skal direktiv 2004/18/EF fortolkes således, at det er til hinder for, at der i national ret findes en lovgivningsakt såsom O.U.G. nr. 72/2007 (lovdekret nr. 72/2007), der foreskriver, at Den Europæiske Investeringsbanks Retningslinjer for indgåelse af kontrakter anvendes i stedet for den lovgivningsakt, hvormed direktivet er gennemført i national ret, i det foreliggende tilfælde O.U.G. nr. 34/2006 (lovdekret nr. 34/2006), af de i bemærkningerne fastsatte grunde, for at sikre, at den finansieringsaftale, der blev indgået inden tiltrædelsen, overholdes?

Skal en sådan offentlig kontrakt, som er indgået i medfør af Den Europæiske Investeringsbanks Retningslinjer for indgåelse af kontrakter og med national ret, ved fortolkningen af artikel 9, stk. 5, og artikel 60, litra a), i forordning (EF) nr. 1083/2006 2 anses for at være i overensstemmelse med EU-retten og berettiget til ikke-tilbagebetalingspligtige EU-tilskud, der er ydet med tilbagevirkende kraft?

Såfremt det tredje spørgsmål besvares benægtende, ønskes oplyst, om en sådan formodet tilsidesættelse af EU-reglerne om offentlige kontrakter (fastsættelse af visse kriterier for udvælgelse af tilbudsgivere, som svarer til de i Den Europæiske Investeringsbanks Retningslinjer for indgåelse af kontrakter fastsatte, og som er strengere end de ved direktiv 2004/18/EF fastsatte – detaljeret beskrevet i denne forelæggelses præmis 12-14) – i det tilfælde, hvor en sådan offentlig kontrakt ikke desto mindre ved kontrollen af udvælgelseskravene for Programului operațional sectorial »Transport« 2007-2013 (det operationelle sektorprogram »Transport« 2007-2013), er blevet erklæret lovligt – udgør en »uregelmæssighed« som omhandlet i artikel 2, nr. 7), i forordning nr. 1083/2006, som afføder en pligt for den pågældende medlemsstat til at foretage en finansiel korrektion eller procentvis nedsættelse på grundlag af ovennævnte forordnings artikel 98, stk. 2?

____________

1     Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Nr. 2004/18/EF af 31.3.2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (EUT L 134, s. 114).

2     Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 af 11.7.2006 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden og ophævelse af forordning (EF) nr. 1260/1999 (EUT L 210, s. 25).