Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Judicial da Comarca de Faro (Portugal) den 27. juli 2016 – Luís Manuel Piscarreta Ricardo mod Portimão Urbis, E.M., S.A. – under likvidation – m.fl.

(Sag C-416/16)

Processprog: portugisisk

Den forelæggende ret

Tribunal Judicial da Comarca de Faro

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Luís Manuel Piscarreta Ricardo

Sagsøgt: Portimão Urbis – E.M., S.A. – under likvidation – Município de Portimão – EMARP – Empresa Municipal de Águas e Resíduos de Portimão, E.M., S.A.

Præjudicielle spørgsmål

Finder artikel 1 i Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 1 , navnlig dennes [stk. 1,] litra b), anvendelse i en situation som i den foreliggende sag, hvor en kommunal virksomhed (hvis eneste aktionær er kommunen) opløses i henhold til en afgørelse truffet af en kommunes udøvende organ, idet virksomhedens aktiviteter overføres dels til kommunen, dels til en anden kommunal virksomhed (hvis virksomhedsformål blev ændret med henblik herpå, og som også ejes af kommunen alene), dvs. kan det antages, at der under sådanne omstændigheder har fundet en overførsel sted af en virksomhed eller bedrift som omhandlet i det nævnte direktiv?

Er en arbejdstager, der ikke faktisk udøver sin funktion (navnlig henset til, at den pågældende har orlov), omfattet af begrebet »arbejdstager« som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra d), i direktiv 2001/23, og overgår rettighederne og forpligtelserne i henhold til ansættelseskontrakten dermed til erhververen som omhandlet i det nævnte direktivs artikel 3, stk. 1?

Er det foreneligt med EU-retten at fastsætte begrænsninger for overførslen af arbejdstagere, navnlig for så vidt angår ansættelsesforholdets karakter eller dettes varighed, i forbindelse med overførsel af en virksomhed eller bedrift, navnlig dem, der er omfattet af artikel 62, stk. 5, 6 og 11, i RJAEL 2 ?

____________

1     Rådets direktiv 2001/23/EF af 12.3.2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller af dele af virksomheder eller bedrifter (EFT L 82, s. 16).

2     Retlig ordning for lokale virksomheders aktivitet og lokale myndigheders kapitalandele