Language of document : ECLI:EU:C:2015:841

Spojené věci C‑250/14 a C‑289/14

Air France-KLM

a

Hop!-Brit Air SAS

v.

Ministère des Finances et des Comptes publics

[žádosti o rozhodnutí o předběžné otázce podané Conseil d’État

(Francie)]

„Daň z přidané hodnoty – Uskutečnění zdanitelného plnění a vznik daňové povinnosti – Letecká doprava – Zakoupená, ale nevyužitá letenka – Poskytování přepravní služby – Vystavení letenky – Okamžik odvedení daně“

Shrnutí – rozsudek Soudního dvora (prvního senátu) ze dne 23. prosince 2015

1.        Harmonizace daňových právních předpisů – Společný systém daně z přidané hodnoty – Zdanitelná plnění – Poskytování služeb za protiplnění – Pojem – Letecká přeprava cestujících – Zahrnutí – Podmínky – Letenky vystavené leteckou společností, které cestující nevyužili a jejichž cena nemůže být vrácena – Neexistence vlivu – Vystavení letenek podléhající dani z přidané hodnoty

(Směrnice Rady 77/388 ve znění směrnice 1999/59 a směrnice 2001/115, čl. 2 bod 1 a čl. 10 odst. 2)

2.        Harmonizace daňových právních předpisů – Společný systém daně z přidané hodnoty – Uskutečnění zdanitelného plnění a vznik daňové povinnosti – Koupě letenky cestujícím – Letenka, která nebyla poté využita – Vznik daňové povinnosti v okamžiku přijetí platby ceny letenky – Přijetí platby leteckou společností, třetí osobou jednající jejím jménem a na její účet nebo třetí osobou jednající vlastním jménem – Neexistence vlivu

(Směrnice Rady 77/388 ve znění směrnice 1999/59 a směrnice 2001/115, čl. 2 bod 1 a čl. 10 odst. 2 první a druhý pododstavec)

3.        Harmonizace daňových právních předpisů – Společný systém daně z přidané hodnoty – Zdanitelná plnění – Poskytování služeb za protiplnění – Pojem – Letecká přeprava cestujících – Zahrnutí – Prodej letenek letecké společnosti prováděný třetí osobou na účet uvedené společnosti v rámci smlouvy o franšíze – Paušální částka uhrazená třetí osobou letecké společnosti za vystavené a propadlé letenky, která je počítána jako procentní podíl ročního obratu realizovaného na příslušných leteckých linkách

(Směrnice Rady 77/388 ve znění směrnice 1999/59 a směrnice 2001/115, čl. 2 bod 1 a čl. 10 odst. 2)

1.        Článek 2 bod 1 a čl. 10 odst. 2 šesté směrnice Rady 77/388 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu, ve znění směrnice 1999/59, poté směrnice 2001/115, musí být vykládány v tom smyslu, že vystavení letenek leteckými společnostmi podléhá dani z přidané hodnoty, jestliže cestující nevyužili vystavené letenky a nemohou dosáhnout vrácení jejich ceny.

Takové poskytování služby, jako je letecká přeprava cestujících, podléhá totiž dani z přidané hodnoty, jestliže částka, kterou cestující zaplatí letecké společnosti v rámci právního vztahu materializovaného smlouvou o přepravě, přímo souvisí s individualizovatelnou službou, za kterou je odměnou, a pokud je uvedená služba poskytnuta.

Uskutečnění služeb, jejichž poskytování odpovídá plnění závazků vyplývajících ze smlouvy o letecké přepravě osob, je však možné jen za podmínky, že cestující letecké společnosti se ve stanovený den dostaví na stanovené místo nástupu, přičemž uvedená společnost mu vyhrazuje právo využít tohoto plnění až do hodiny nástupu za okolností podrobně upravených ve smlouvě o přepravě uzavřené při koupi letenky.

Protihodnotou ceny uhrazené při koupi letenky je tudíž právo – které z toho vyplývá pro cestujícího – mít prospěch ze splnění závazků vyplývajících ze smlouvy o přepravě bez ohledu na to, zda cestující využije tohoto práva, takže letecká společnost uskuteční plnění, jakmile umožní cestujícímu, aby těchto plnění využil.

(viz body 25–28, 35, výrok 1)

2.        Článek 2 bod 1 a čl. 10 odst. 2 první a druhý pododstavec šesté směrnice 77/388 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu, ve znění směrnice 1999/59, poté směrnice 2001/115, musí být vykládány v tom smyslu, že povinnost odvést daň z přidané hodnoty, která byla zaplacena při koupi letenky cestujícím, který ji nevyužil, vzniká v okamžiku přijetí platby za cenu letenky, ať již samotnou leteckou společností, třetí osobou jednající jejím jménem a na její účet nebo třetí osobou jednající vlastním jménem, avšak na účet letecké společnosti.

(viz bod 43, výrok 2)

3.        Článek 2 bod 1 a čl. 10 odst. 2 šesté směrnice 77/388 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu, ve znění směrnice 1999/59, poté směrnice 2001/115, musí být vykládány v tom smyslu, že v případě, že třetí osoba prodává letenky letecké společnosti na její účet v rámci smlouvy o franšíze a za vystavené a propadlé letenky jí hradí paušální částku vypočítanou jako procentní podíl ročního obratu realizovaného na příslušných leteckých linkách, je tato částka zdanitelná jakožto protiplnění za uvedené letenky.

Podle čl. 21 odst. 1 písm. a) šesté směrnice a pozměněné šesté směrnice je totiž dlužníkem daně z přidané hodnoty z ceny prodané letenky letecká společnost, která poskytuje přepravní službu.

Pokud třetí osoba jedná jménem a na účet letecké společnosti při prodeji letenek, je na této společnosti, aby odvedla daň z přidané hodnoty z letenek.

Na paušální částku, kterou třetí osoba uhradí letecké společnosti za prodané letenky, které propadly, nemůže být nahlíženo jako na částku odpovídající náhradě uhrazené třetí osobou za škodu vzniklou letecké společnosti vyplývající ze skutečnosti, že cestující se nedostavil k odletu. Tento cestující uhradí cenu za přepravní službu v okamžiku koupě letenky. Letecká společnost uskuteční plnění, ke kterému se zavázala, pouhou skutečností, že cestujícímu umožní mít prospěch ze splnění závazků vyplývajících ze smlouvy o letecké přepravě osob.

Z toho vyplývá, že cena letenky, kterou si ponechá společnost, je odměnou za přepravní službu, kterou společnost nabízí zákazníkovi, a to i tehdy, pokud zákazník službu nevyužije.

Za těchto podmínek je paušální částka odměnou, kterou letecká společnost obdrží za letenky, které byly vystaveny třetí osobou na účet uvedené společnosti, avšak kupující je nevyužili. Existuje tedy přímá souvislost mezi poskytnutím služby a odměnou za ni obdrženou.

(viz body 45, 47–52, výrok 3)