Language of document : ECLI:EU:C:2015:841

Sujungtos bylos C‑250/14 ir C‑289/14

Air France-KLM

ir

Hop!-Brit Air SAS

prieš

Ministère des Finances et des Comptes publics

(Conseil d’État (Prancūzija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą)

„Pridėtinės vertės mokestis – Apmokestinimo momentas ir mokesčio apskaičiavimas – Oro transportas – Įsigytas, bet nepanaudotas bilietas – Transporto paslaugos įvykdymas – Bilieto išdavimas – Mokesčio sumokėjimo momentas“

Santrauka – 2015 m. gruodžio 23 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas

1.        Mokesčių teisės aktų suderinimas – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema – Apmokestinamieji sandoriai – Paslaugų teikimas už atlygį – Sąvoka – Keleivių gabenimas oro transportu – Įtraukimas – Sąlygos – Oro transporto bendrovės išduoti bilietai, kuriais keleiviai nepasinaudojo ir už kuriuos negali būti grąžinama sumokėta kaina – Poveikio nebuvimas – Bilietų išdavimas, apmokestinamas pridėtinės vertės mokesčiu

(Tarybos direktyvos 77/388, iš dalies pakeistos Direktyva 1999/59 ir Direktyva 2001/115, 2 straipsnio 1 punktas ir 10 straipsnio 2 dalis)

2.        Mokesčių teisės aktų suderinimas – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema – Apmokestinimo momentas ir mokesčio apskaičiavimas – Keleivio lėktuvo bilieto įsigijimas – Vėliau nepanaudotas bilietas – Apskaičiuotinas mokestis nuo to momento, kai gaunama kaina už bilietą – Oro transporto bendrovės, trečiojo asmens, veikiančio jos vardu ir sąskaita, arba trečiojo asmens veikiančio savo vardu, kainos gavimas – Poveikio nebuvimas

(Tarybos direktyvos 77/388, iš dalies pakeistos Direktyva 1999/59 ir Direktyva 2001/115, 2 straipsnio 1 punktas ir 10 straipsnio 2 dalies pirma ir antra pastraipos)

3.        Mokesčių teisės aktų suderinimas – Bendra pridėtinės vertės mokesčio sistema – Apmokestinamieji sandoriai – Paslaugų teikimas už atlygį – Sąvoka – Keleivių gabenimas oro transportu – Įtraukimas – Trečiojo asmens prekyba oro transporto bendrovės bilietais jos sąskaita pagal frančizės sutartį – Fiksuota suma, trečiojo asmens mokama oro transporto bendrovei už išduotus, bet nepanaudotus bilietus, lygi atitinkamų oro linijų metinės apyvartos procentinei daliai – Suma, apmokestinama kaip atlygis už šiuos bilietus

(Tarybos direktyvos 77/388, iš dalies pakeistos Direktyva 1999/59 ir Direktyva 2001/115, 2 straipsnio 1 punktas ir 10 straipsnio 2 dalis)

1.        Šeštosios direktyvos 77/388 dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo, iš dalies pakeistos Direktyva 1999/59, vėliau iš dalies pakeistos Direktyva 2001/115, 2 straipsnio 1 punktas ir 10 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad oro transporto bendrovės bilietų išdavimas yra apmokestinamas pridėtinės vertės mokesčiu, nors šių bilietų keleiviai nepanaudojo ir jiems negali būti grąžinta suma už juos.

Iš tiesų paslaugų, kaip antai keleivių gabenimo oro transportu, teikimas apmokestinamas pridėtinės vertės mokesčiu, kai, pirma, keleivio oro transporto bendrovei sumokėta suma, esant teisiniam santykiui, išreikštam sudarius transporto sutartį, yra tiesiogiai susijusi su atskira paslauga, už kurią atlygis yra ši suma, ir kai, antra, ši paslauga jau suteikta.

Tačiau paslaugas, kurias teikiant įvykdoma keleivių gabenimo oro transportu sutartis, suteikti įmanoma tik su sąlyga, kad oro transporto bendrovės keleivis numatytą įlaipinimo dieną atvyksta į vietą, nes minėta bendrovė jam suteikia teisę pasinaudoti šiomis paslaugomis iki įlaipinimo laiko perkant bilietą sudarytoje transporto sutartyje nustatytomis aplinkybėmis.

Vadinasi, perkant bilietą sumokėta kaina suteikia keleiviui teisę pasinaudoti iš transporto sutarties kylančių pareigų vykdymu, todėl, neatsižvelgiant į tai, ar keleivis įgyvendina šią teisę, oro transporto bendrovė jau suteikia paslaugą, kai sudaro galimybę keleiviui pasinaudoti šiomis paslaugomis.

(žr. 25–28, 35 punktus ir rezoliucinės dalies 1 punktą)

2.        Šeštosios direktyvos 77/388 dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo, iš dalies pakeistos Direktyva 1999/59, vėliau iš dalies pakeistos Direktyva 2001/115, 2 straipsnio 1 punktas ir 10 straipsnio 2 dalies pirma ir antra pastraipos turi būti aiškinami taip, kad perkant lėktuvo bilietą keleivio, kuris šiuo bilietu nepasinaudojo, sumokėtas pridėtinės vertės mokestis tampa apskaičiuotinas nuo to momento, kai gaunama kaina už bilietą, neatsižvelgiant į tai, ar ją gauna pati oro transporto bendrovė, ar trečiasis asmuo jos vardu ir sąskaita, ar trečiasis asmuo savo vardu, bet oro transporto bendrovės sąskaita.

(žr. 43 punktą ir rezoliucinės dalies 2 punktą)

3.        Šeštosios direktyvos 77/388 dėl valstybių narių apyvartos mokesčių įstatymų derinimo, iš dalies pakeistos Direktyva 1999/59, vėliau iš dalies pakeistos Direktyva 2001/115, 2 straipsnio 1 punktas ir 10 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinami taip, kad tuo atveju, kai trečiasis asmuo prekiauja oro transporto bendrovės bilietais jos sąskaita pagal frančizės sutartį ir jai už išduotus bilietus, kuriais nepasinaudota, perveda fiksuotą sumą, lygią atitinkamų oro linijų metinės apyvartos procentinei daliai, minėta fiksuota suma yra suma, apmokestinama kaip atlygis už šiuos bilietus.

Iš tiesų, pagal Šeštosios direktyvos ir pakeistos Šeštosios direktyvos 21 straipsnio 1 dalies a punktą mokėtiną pridėtinės vertės mokestį nuo parduoto bilieto kainos sumokėti turi oro transporto bendrovė, kuri teikia transporto paslaugą.

Jeigu parduodamas bilietus trečiasis asmuo veikia oro transporto bendrovės vardu ir sąskaita, pastarajai tenka pareiga pervesti pridėtinės vertės mokestį už šiuos bilietus.

Trečiojo asmens oro transporto bendrovei pervesta fiksuota suma už parduotus bilietus, kurių galiojimas baigėsi, negali būti laikoma atitinkančia trečiojo asmens mokamą kompensacinę išmoką už oro transporto bendrovės patirtą žalą dėl to, kad keleivis neatvyksta laipinant į lėktuvą. Šis keleivis sumoka už transporto paslaugą pirkdamas bilietą. Oro transporto bendrovė suteikia paslaugą, kurią privalo teikti, vien dėl to, kad keleivis turėjo teisę pasinaudoti tuo, kad bus įvykdytos sutartyje dėl asmenų gabenimo oro transportu numatytos pareigos.

Darytina išvada, kad oro transporto bendrovės pasilikta bilieto kaina yra atlygis už transporto paslaugą, kurią bendrovė siūlo klientui net tuomet, kai šis ja nepasinaudoja.

Taigi fiksuota suma yra oro transporto bendrovės gautas atlygis už trečiojo asmens jos sąskaita išduotus bilietus, kuriais jų pirkėjai nepasinaudojo. Tad egzistuoja suteiktų paslaugų ir šiuo pagrindu gauto atlygio tiesioginis ryšys.

(žr. 45, 47–52 punktus ir rezoliucinės dalies 3 punktą)