Language of document : ECLI:EU:C:2015:841

Apvienotās lietas C‑250/14 un C‑289/14

Air France‑KLM
un

Hop!-Brit Air SAS

pret

Ministère des Finances un des Comptes publics

(Conseil d’État (Francija) lūgumi sniegt prejudiciālu nolēmumu)

Pievienotās vērtības nodoklis – Darbība, par kuru jāmaksā nodoklis, un iekasējamība – Gaisa transports – Nopirkta, bet neizmantota biļete – Transporta pakalpojuma izpilde – Biļetes izsniegšana – Nodokļa summas samaksas brīdis

Kopsavilkums – Tiesas (pirmā palāta) 2015. gada 23. decembra spriedums

1.        Nodokļu tiesību aktu saskaņošana – Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma – Darījumi, par kuriem uzliek nodokli – Pakalpojumu sniegšana par atlīdzību – Jēdziens – Pasažieru gaisa pārvadājumu pakalpojumi – Iekļaušana – Nosacījumi – Aviosabiedrības izsniegtās biļetes, kuras pasažieri neizmantoja un kas nav atlīdzināmas – Ietekmes neesamība – Tādu biļešu izsniegšana, par kurām jāmaksā pievienotās vērtības nodoklis

(Padomes Direktīvas 77/388, ko groza ar Direktīvu 1999/59 un Direktīvu 2001/115, 2. panta 1. punkts un 10. panta 2. punkts)

2.        Nodokļu tiesību aktu saskaņošana – Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma – Darbība, par kuru jāmaksā nodoklis, un nodokļa iekasējamība – Pasažiera aviobiļetes pirkums – Vēlāk neizmantota biļete – Nodokļa iekasējamība brīdī, kas tiek iekasēta biļetes cena – Aviosabiedrības, trešās personas, kar rīkojas tās vārdā un uz sava rēķina, vai trešās personas, kas rīkojas savā vārdā, veikta iekasēšana – Ietekmes neesamība

(Padomes Direktīvas 77/388, ko groza ar Direktīvu 1999/59 un Direktīvu 2001/115, 2. panta 1. punkts un 10. panta 2. punkta pirmā un otrā  daļa)

3.        Nodokļu tiesību aktu saskaņošana – Kopēja pievienotās vērtības nodokļa sistēma – Darījumi, par kuriem uzliek nodokli – Pakalpojumu sniegšana par atlīdzību – Jēdziens – Pasažieru gaisa pārvadājumu pakalpojumi – Iekļaušana – Aviosabiedrības biļešu pārdošana, ko veic trešā persona uz šīs sabiedrības rēķina atbilstoši franšīzes līgumam – Vienotas likmes summa, ko trešā persona samaksā aviosabiedrībai par izsniegtajām biļetēm, kurām beidzies derīguma termiņš, ko aprēķina procentos no gada apgrozījuma, ko veido ieņēmumi atbilstošajos gaisa maršrutos – Ar nodokli apliekamā par šīm biļetēm samaksātā summa

(Padomes Direktīvas 77/388, ko groza ar Direktīvu 1999/59 un Direktīvu 2001/115, 2. panta 1. punkts un 10. panta 2. punkts)

1.        2. panta 1. punkts un 10. panta 2. punkts Sestajā direktīvā 77/388 par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze, kurā grozījumi izdarīti ar Direktīvu 1999/59, vēlāk – ar Direktīvu 2001/115, ir jāinterpretē tādējādi, ka aviosabiedrības veiktā biļešu izsniegšana ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli, ja pasažieri šīs izdotās biļetes nav izmantojuši un ja tie nevar saņemt atlīdzību par tām.

Tāda pakalpojuma kā pasažieru gaisa pārvadājumi sniegšana ir apliekama ar pievienotās vērtības nodokli tad, kad, pirmkārt, pasažiera samaksātā summa aviosabiedrībai pārvadājuma līgumā materializētajās tiesiskajās attiecībās ir tieši saistīta ar individuāli nosakāmu pakalpojumu, par kuru tā ir atlīdzība, un, otrkārt, kad šis pakalpojums ir sniegts.

Tomēr pakalpojumu, kurus sniedzot, tiek izpildītas no personu gaisa pārvadājumu līguma izrietošās saistības, izpilde iespējama tikai ar nosacījumu, ka aviosabiedrības pasažieris ierodas paredzētajā izlidošanas dienā un vietā, minētā sabiedrība viņam rezervē tiesības izmantot šo pakalpojumu līdz iesēšanās brīdim atbilstoši biļetes pirkuma brīdī noslēgtajā pārvadājuma līgumā precizētajiem nosacījumiem.

Tātad biļetes pirkuma brīdī samaksātā cena ir atlīdzība par tiesībām, kas no tā radušās pasažierim, proti, saņemt no pārvadājuma līguma izrietošo pienākumu izpildi, un neatkarīgi no tā, vai šis pasažieris īsteno šīs tiesības, aviosabiedrība ir sniegusi šos pakalpojumus, tiklīdz tā sniedz pasažierim iespēju izmantot šos pakalpojumus.

(skat. 25.–28., 35. punktu un rezolutīvās daļas 1) punktu)

2.        Sestās direktīvas 77/388 par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze, kas grozīta ar Direktīvu 1999/59, vēlāk – ar Direktīvu 2001/115, 2. panta 1. punkts un 10. panta 2. punkta pirmā un otrā daļa ir jāinterpretē tādējādi, ka pasažiera, kurš nav izmantojis aviobiļeti, biļetes pirkuma laikā samaksātais pievienotās vērtības nodoklis kļūst iekasējams brīdī, kad pati aviosabiedrība, trešā persona, kas rīkojas savā vārdā un uz sava rēķina, vai trešā persona savā vārdā, bet uz aviosabiedrības rēķina iekasē cenu par biļeti.

(skat. 43. punktu un rezolutīvās daļas 2) punktu)

3.        Sestās direktīvas 77/388 par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze, kas grozīta ar Direktīvu 1999/59 un vēlāk – ar Direktīvu 2001/115, 2. panta 1. punkts un 10. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka gadījumā, kad trešā persona tirgo aviosabiedrības biļetes uz tās rēķina atbilstoši franšīzes līgumam un kad tā samaksā šo summu par izdotajām biļetēm, kurām beidzies derīguma termiņš, vienotas likmes summa, ko aprēķina procentos no gada apgrozījuma, ko veido ieņēmumi atbilstošajos gaisa maršrutos, ir ar nodokli apliekama atlīdzība par minētajām biļetēm.

Saskaņā ar Sestās direktīvas un grozītās Sestās direktīvas 21. panta 1. punkta a) apakšpunktu pievienotās vērtības nodokļa, kas jāmaksā par pārdotajām biļetēm, maksātājs ir aviosabiedrība, kura veic pārvadāšanas pakalpojumu.

Ja trešā persona rīkojas aviosabiedrības vārdā un uz tās rēķina biļešu tirdzniecības laikā, šai pēdējai minētajai ir jāsamaksā pievienotās vērtības nodoklis par biļetēm.

Vienotas likmes summa, kuru trešā persona samaksā aviosabiedrībai par pārdotajām biļetēm, kurām beidzies derīguma termiņš, nevar tikt uzskatīta par kompensācijas maksājumu par zaudējumiem, ko maksā trešā persona par aviosabiedrības ciestajiem zaudējumiem tādēļ, ka pienākumus nepildošais pasažieris neierodas uz iesēšanos. Šis pasažieris samaksā pārvadājuma pakalpojuma cenu biļetes pirkuma brīdī. Aviokompānija sniedz pakalpojumu, kuru tā ir uzņēmusies tikai tādēļ, ka pasažierim ir tiesības saņemt to pienākumu izpildi, kuri izriet no personu gaisa pārvadājuma līguma.

No tā izriet, ka sabiedrības paturētā biļetes cena ir atlīdzība par pārvadāšanas pakalpojumu, kuru sabiedrība piedāvā klientam, pat ja viņš to neizmanto.

Šajos apstākļos vienotas likmes summa ir aviosabiedrības saņemtā atlīdzība par biļetēm, kuras izsniegusi trešā persona tās vārdā, bet kuras pircēji nav izmantojuši. Tātad pastāv tieša saikne starp sniegtajiem pakalpojumiem un par to saņemto atlīdzību.

(skat. 45., 47.–52. punktu un rezolutīvās daļas 3) punktu)