Language of document : ECLI:EU:C:2015:841

Spojené veci C‑250/14 a C‑289/14

Air France‑KLM

a

Hop!‑Brit Air SAS

proti

ministère des Finances et des Comptes publics

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podala Conseil d’État (Francúzsko)]

„Daň z pridanej hodnoty – Zdaniteľné plnenie a vznik daňovej povinnosti – Letecká doprava – Kúpená, ale nevyužitá letenka – Uskutočnenie služby prepravy – Vystavenie letenky – Okamih odvedenia dane“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (prvá komora) z 23. decembra 2015

1.        Harmonizácia daňových právnych predpisov – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Zdaniteľné plnenia – Poskytovanie služieb za protihodnotu – Pojem – Letecká preprava cestujúcich – Zahrnutie – Podmienky – Letenky vystavené leteckou spoločnosťou, ktoré cestujúci nevyužili, a za ktoré nemôžu dosiahnuť vrátenie ceny – Neexistencia vplyvu – Vystavenie leteniek, ktoré podliehajú dani z pridanej hodnoty

(Smernica Rady 77/388, zmenená a doplnená smernicou 1999/59 a smernicou 2001/115, článok 2 bod 1 a článok 10 ods. 2)

2.        Harmonizácia daňových právnych predpisov – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Zdaniteľné plnenie a vznik daňovej povinnosti – Kúpa letenky cestujúcim – Letenka, ktorá následne nebola využitá – Povinnosť odviesť daň v okamihu prijatia platby za cenu letenky – Prijatie platby leteckou spoločnosťou, treťou osobou konajúcou v jej mene a na jej účet alebo treťou osobou konajúcou vo vlastnom mene – Neexistencia vplyvu

(Smernica Rady 77/388, zmenená a doplnená smernicou 1999/59 a smernicou 2001/115, článok 2 bod 1 a článok 10 ods. 2 prvý a druhý pododsek)

3.        Harmonizácia daňových právnych predpisov – Spoločný systém dane z pridanej hodnoty – Zdaniteľné plnenia – Poskytovanie služieb za protihodnotu – Pojem – Letecká preprava cestujúcich – Zahrnutie – Predaj leteniek leteckej spoločnosti treťou osobou na účet tejto spoločnosti v rámci zmluvy o franchisingu – Paušálna suma, ktorú za vystavené a prepadnuté letenky uhrádza leteckej spoločnosti tretia osoba a ktorá sa vypočíta ako percentuálny podiel ročného obratu dosiahnutého na zodpovedajúcich leteckých linkách – Suma zdaniteľná ako protiplnenie za uvedené letenky

(Smernica Rady 77/388, zmenená a doplnená smernicou 1999/59 a smernicou 2001/115, článok 2 bod 1 a článok 10 ods. 2)

1.        Článok 2 bod 1 a článok 10 ods. 2 šiestej smernice 77/388 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu, zmenenej a doplnenej smernicou 1999/59 a potom smernicou 2001/115, sa má vykladať v tom zmysle, že vystavenie leteniek leteckou spoločnosťou podlieha dani z pridanej hodnoty, ak cestujúci nevyužili vystavené letenky a nemôžu dosiahnuť vrátenie ich ceny.

Také poskytnutie služieb, akým je letecká preprava cestujúcich, totiž podlieha dani z pridanej hodnoty vtedy, keď suma, ktorú cestujúci prevedie na leteckú spoločnosť v rámci právneho vzťahu vzniknutého na základe zmluvy o preprave, priamo súvisí s individualizovateľnou službou, za ktorú je protihodnotou, a pokiaľ je uvedená služba poskytnutá.

Uskutočnenie služieb, ktorých poskytovanie zodpovedá plneniu záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o leteckej preprave osôb, je však možné len pod podmienkou, že cestujúci leteckej spoločnosti sa v stanovený deň dostaví na stanovené miesto nástupu, pričom uvedená spoločnosť mu vyhradzuje právo využiť toto plnenie až do hodiny nástupu za okolností podrobne upravených v zmluve o preprave uzavretej pri kúpe letenky.

Protihodnotou ceny uhradenej pri kúpe letenky je tak právo, ktoré z toho vyplýva pre cestujúceho, mať prospech zo splnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o preprave bez ohľadu na to, či cestujúci toto právo využije, pričom letecká spoločnosť uskutoční plnenie, hneď ako umožní cestujúcemu, aby využil tieto plnenia.

(pozri body 25 – 28, 35, bod 1 výroku)

2.        Článok 2 bod 1 a článok 10 ods. 2 prvý a druhý pododsek šiestej smernice 77/388 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu, zmenenej a doplnenej smernicou 1999/59 a potom smernicou 2001/115, sa má vykladať v tom zmysle, že povinnosť odviesť daň z pridanej hodnoty, ktorá bola zaplatená pri kúpe letenky cestujúcim, ktorý ju nevyužil, vzniká v okamihu prijatia platby za cenu letenky, či už samotnou leteckou spoločnosťou, treťou osobou konajúcou v jej mene a na jej účet alebo treťou osobou konajúcou vo vlastnom mene, avšak na účet leteckej spoločnosti.

(bod 43, bod 2 výroku)

3.        Článok 2 bod 1 a článok 10 ods. 2 šiestej smernice Rady 77/388 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu, zmenenej a doplnenej smernicou 1999/59 a potom smernicou 2001/115, sa má vykladať v tom zmysle, že v prípade, že tretia osoba predáva letenky leteckej spoločnosti na jej účet v rámci zmluvy o franchisingu a uhrádza jej za vystavené a prepadnuté letenky paušálnu sumu vypočítanú ako percentuálny podiel ročného obratu dosiahnutého na zodpovedajúcich leteckých linkách, je táto suma zdaniteľná ako protiplnenie za uvedené letenky.

Podľa článku 21 ods. 1 písm. a) šiestej smernice a zmenenej a doplnenej šiestej smernice je dlžníkom dane z pridanej hodnoty z ceny predanej letenky letecká spoločnosť, ktorá poskytuje prepravnú službu.

Ak tretia osoba koná pri predaji leteniek v mene a na účet leteckej spoločnosti, musí uvedená spoločnosť zaplatiť daň z pridanej hodnoty vzťahujúcu sa na tieto letenky.

Na paušálnu sumu uhradenú treťou osobou leteckej spoločnosti za predané letenky, ktoré prepadli, sa nemôže nazerať ako na sumu zodpovedajúcu náhrade uhradenej treťou osobou za škodu, ktorá vznikla leteckej spoločnosti z toho, že cestujúci sa nedostavil na odlet. Tento cestujúci uhradí cenu za prepravnú službu v okamihu kúpy letenky. Letecká spoločnosť uskutočňuje plnenie, ku ktorému sa zaviazala, samotnou skutočnosťou, že cestujúci má k dispozícii právo mať prospech zo splnenia záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o leteckej preprave osôb.

Z toho vyplýva, že cena letenky, ktorú si ponechá spoločnosť, je odmenou za prepravnú službu, ktorú spoločnosť ponúka zákazníkovi, a to aj vtedy, ak zákazník službu nevyužije.

Za týchto okolností je paušálna suma odmenou, ktorú letecká spoločnosť získala za letenky, ktoré boli vystavené treťou osobou na účet uvedenej spoločnosti, avšak kupujúci ich nevyužili. Existuje tak priama súvislosť medzi poskytnutím služby a za ňu získanou odmenou.

(pozri body 45, 47 – 52, bod 3 výroku)