Language of document : ECLI:EU:C:2015:841

Združeni zadevi C‑250/14 in C‑289/14

Air France-KLM

in

Hop!-Brit Air SAS

proti

Ministère des Finances in des Comptes publics

(Predloga za sprejetje predhodne odločbe,
ki ju je vložilo Conseil d'État (državni svet, Francija))

„Davek na dodano vrednost – Obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna – Zračni promet – Kupljena, a ne uporabljena vozovnica – Izvedba storitve prevoza – Izdaja vozovnice – Trenutek plačila davka“

Povzetek – Sodba Sodišča (prvi senat) z dne 23. decembra 2015

1.        Usklajevanje davčne zakonodaje – Skupni sistem davka na dodano vrednost – Obdavčljive transakcije – Odplačno opravljanje storitev – Pojem – Zračni potniški promet – Vključitev – Pogoji – Vozovnice, ki jih je izdala letalska družba in jih potniki niso uporabili ter zanje ne morejo prejeti povračila – Nevplivanje – Izdaja vozovnic, ki se obdavči z davkom na dodano vrednost

(Direktiva Sveta 77/388, kakor je bila spremenjena z Direktivo 1999/59, in Direktiva 2001/115, člena 2, točka 1, in 10(2))

2.        Usklajevanje davčne zakonodaje – Skupni sistem davka na dodano vrednost – Obdavčljivi dogodek in obveznost obračuna davka – Nakup letalske vozovnice s strani potnika – Vozovnica, ki nato ni bila uporabljena – Obveznost obračuna davka v trenutku prejema plačila za vozovnico – Prejem plačila s strani letalske družbe, s strani tretje osebe, ki ravna v njenem imenu in za njen račun, ali s strani tretje osebe, ki ravna v lastnem imenu – Nevplivanje

(Direktiva Sveta 77/388, kakor je bila spremenjena z Direktivo 1999/59, in Direktiva 2001/115, člena 2, točka 1, in 10(1) in (2)).

3.        Usklajevanje davčne zakonodaje – Skupni sistem davka na dodano vrednost – Obdavčljive transakcije – Odplačno opravljanje storitev – Pojem – Zračni potniški promet – Vključitev – Tretja oseba, ki v okviru franšizne pogodbe trži vozovnice letalske družbe za njen račun – Pavšalni znesek, ki ga tretja oseba nakaže letalski družbi za izdane vozovnice, katerih veljavnost je pretekla, ki se izračuna kot odstotek letnega prometa, ustvarjenega na ustreznih letalskih progah – Znesek, ki se obdavči kot protidajatev za te vozovnice

(Direktiva Sveta 77/388, kakor je bila spremenjena z Direktivo 1999/59, in Direktiva 2001/115, člena 2, točka 1, in 10(2))

1.        Člena 2, točka 1, in 10(2) Šeste direktive 77/388 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih, kakor je bila spremenjena z Direktivo 1999/59 in nato z Direktivo 2001/115, je treba razlagati tako, da se izdaja vozovnic letalske družbe obdavči z davkom na dodano vrednost, kadar potniki vozovnic, ki so bile izdane, niso uporabili in za njih ne morejo prejeti povračila.

Opravljanje storitev, kot je zračni potniški promet, je namreč predmet davka na dodano vrednost, če je na eni strani znesek, ki ga potnik v okviru pravnega razmerja, ki je urejeno s pogodbo o prevozu, nakaže letalski družbi, neposredno povezan z individualno storitvijo in pomeni njeno plačilo ter če se na drugi navedena storitev opravi.

Vendar je izvedba storitev, katerih opravljanje ustreza izpolnjevanju obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o letalskem prevozu oseb, mogoča le če potnik letalske družbe na dogovorjen datum pride na dogovorjen kraj vkrcanja, ker mu navedena družba zagotavlja pravico do izvedbe teh storitev do ure vkrcanja v okoliščinah, ki jih določa pogodba o prevozu, sklenjena ob nakupu vozovnice.

Protivrednost za ceno, plačano ob nakupu vozovnice, je pravica potnika do izvedbe obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o prevozu, neodvisno od tega, ali potnik to pravico koristi, tako da letalska družba storitev opravi s tem, da potniku omogoči koriščenje teh storitev.

(Glej točke od 25 do 28 in 35 ter točko 1 izreka.)

2.        Člena 2, točka 1, in 10(2), prvi in drugi pododstavek, Šeste direktive 77/388 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih, kakor je bila spremenjena z Direktivo 1999/59 in nato z Direktivo 2001/115, je treba razlagati tako, da je treba davek na dodano vrednost, ki ga je kupec plačal ob nakupu letalske vozovnice, ki je ni uporabil, obračunati, ko letalska družba ali tretja oseba, ki ravna v njenem imenu in za njen račun, ali pa tretja oseba, ki ravna v svojem imenu, vendar za račun letalske družbe, prejeme plačilo za vozovnico.

(Glej točko 43 in točko 2 izreka.)

3.        Člena 2, točka 1, in 10(2) Šeste direktive 77/388 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih, kakor je bila spremenjena z Direktivo 1999/59 in nato z Direktivo 2001/115, je treba razlagati tako, da če tretja oseba v okviru franšizne pogodbe trži vozovnice letalske družbe za njen račun in ji za vozovnice, ki so bile izdane in katerih veljavnost je potekla, nakaže pavšalni znesek, ki se izračuna kot odstotek letnega prometa, ustvarjenega na ustreznih letalskih progah, ta znesek pomeni znesek, ki se kot protidajatev za navedene vozovnice obdavči.

Davek na dodano vrednost na ceno prodanih vozovnic na podlagi člena 21(1)(a) Šeste direktive in spremenjene Šeste direktive mora namreč plačati letalska družba, ki opravi storitev prevoza.

Če tretja oseba pri trženju vozovnic deluje v imenu in za račun letalskega prevoznika, mora davek na dodano vrednost plačati ta letalski prevoznik.

Za pavšalni znesek, ki ga je tretja oseba nakazala letalski družbi za prodane vozovnice, katerih veljavnost je pretekla, ni mogoče šteti, da ustreza odškodnini, ki jo je tretja oseba plačala zaradi povračila škode, ki je letalski družbi nastala zaradi tega, ker odsotni potnik ni prišel na vkrcanje. Ta potnik plača ceno storitve prevoza v trenutku nakupa vozovnice. Letalska družba storitev, za katero se je zavezala, opravi že s tem, da ima potnik pravico koristiti izvedbo obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe o letalskem prevozu oseb.

Iz tega izhaja, da je cena vozovnice, ki jo zadrži družba, plačilo storitve prevoza, ki jo družba ponuja stranki, in to tudi, če stranka prevoza ne koristi.

V teh okoliščinah je pavšalni znesek plačilo, ki ga letalska družba prejme kot protidajatev za vozovnice, ki jih je tretja oseba izdala za račun te družbe in ki jih kupci niso uporabili. Obstaja torej neposredna povezava med opravljenimi storitvami in plačilom, prejetim zanje.

(Glej točke 45, od 47 do 52 ter točko 3 izreka.)