Language of document : ECLI:EU:C:2015:841

Förenade målen C‑250/14 och C‑289/14

Air France-KLM

och

Hop!-Brit Air SAS

mot

Ministère des Finances et des Comptes publics

(begäran om förhandsavgörande framställd av

Conseil d’État (Frankrike)

”Mervärdesskatt – Skattskyldighetens inträde och uttag av skatt – Lufttransport – Flygbiljetter som köpts men inte utnyttjats – Utförande av transporttjänsten – Utfärdande av biljett – Tidpunkten för skattens betalning”

Sammanfattning – Domstolens dom (första avdelningen) av den 23 december 2015

1.        Harmonisering av skattelagstiftning – Gemensamt system för mervärdesskatt – Skattepliktiga transaktioner – Tillhandahållande av tjänster mot vederlag – Begrepp – Lufttransport av passagerare – Omfattas – Villkor – Biljetter som utfärdats av flygbolaget vilka inte utnyttjats av passagerna och som inte kan bli föremål för återbetalning – Saknar betydelse – Utfärdande av biljetter omfattas av mervärdesskatt

(Rådets direktiv 77/388, i dess lydelse enligt direktiv 1999/59 och direktiv 2001/115, artiklarna 2.1 och 10.2)

2.        Harmonisering av skattelagstiftning – Gemensamt system för mervärdesskatt – Skattskyldighetens inträde och uttag av skatt – Passagerares köp av flygbiljett – Biljett som därefter inte används – Uttag av skatt när betalning för biljetten mottas – Betalningen mottas för flygbolagets räkning av en tredje part som handlar i flygbolagets namn och för dess räkning, eller av en tredje part som handlar i eget namn – Saknar betydelse

(Rådets direktiv 77/388, i dess lydelse enligt direktiv 1999/59 och direktiv 2001/115, artiklarna 2.1 och 10.2 första och andra stycket)

3.        Harmonisering av skattelagstiftning – Gemensamt system för mervärdesskatt – Skattepliktiga transaktioner – Tillhandahållande av tjänster mot vederlag – Begrepp – Lufttransport av passagerare – Omfattas – En tredje part säljer inom ramen för ett franchiseavtal ett flygbolags biljetter för detta bolags räkning – En tredje part betalar till detta flygbolag en ersättning för utfärdade och ej längre giltiga biljetter med ett schablonbelopp som beräknats som en procentandel av årsomsättningen på de motsvarande flyglinjerna – Schablonbeloppet är skattepliktigt såsom motvärde för dessa biljetter

(Rådets direktiv 77/388, i dess lydelse enligt direktiv 1999/59 och direktiv 2001/115, artiklarna 2.1 och 10.2)

1.        Artiklarna 2.1 och 10.2 i sjätte direktivet 77/388 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande omsättningsskatter i dess lydelse enligt direktiv 1999/59 därefter ändrat genom direktiv 2001/115 ska tolkas på så sätt att ett flygbolags utfärdande av biljetter är mervärdesskattepliktigt, när de utfärdade biljetterna inte utnyttjas av passagerarna och dessa inte kan få biljetterna återbetalda.

En tjänst, såsom lufttransport av passagerare, är mervärdesskattepliktig när följande två förutsättningar föreligger, nämligen att det belopp som en passagerare betalar till ett flygbolag inom ramen för det rättsförhållande som kommer till uttryck genom transportavtalet har ett direkt samband med en tjänst som kan individualiseras och för vilken nämnda belopp utgör ersättning och att denna tjänst utförs.

De tjänster som ska utföras för att uppfylla förpliktelserna enligt ett avtal om lufttransport av personer kan emellertid endast utföras om flygbolagets passagerare infinner sig vid angiven tidpunkt och plats för ombordstigningen, eftersom flygbolaget ger passageraren rätt att dra nytta av tjänsterna fram till tidpunkten för ombordstigning enligt de villkor som anges i transportavtalet, vilket slöts vid köptillfället.

Motvärdet till det pris som betalats då biljetten köptes utgörs således av passagerarens rätt att dra nytta av att de skyldigheter som följer av transportavtalet utförs, oberoende av huruvida passageraren utnyttjar denna rätt, eftersom flygbolaget utför tjänsten i och med att det ger passageraren möjlighet att utnyttja nämnda tjänster.

(se punkterna 25–28 och 35 samt punkt 1 i domslutet)

2.        Artiklarna 2.1 och 10.2 första och andra styckena i sjätte direktivet 77/388, i dess lydelse enligt direktiv 1999/59, därefter ändrat genom direktiv 2001/115 ska tolkas på så sätt att den mervärdesskatt som betalades när biljetten köptes av en passagerare som inte utnyttjat den kan tas ut när betalningen för biljetten mottas, oavsett om betalningen mottas av flygbolaget självt, av en tredje part som handlar i flygbolagets namn och för dess räkning, eller av en tredje part som handlar i eget namn, men för flygbolagets räkning.

(se punkt 43 samt punkt 2 i domslutet)

3.        Artiklarna 2.1 och 10.2 i sjätte direktivet 77/388, i dess lydelse enligt direktiv 1999/59, därefter ändrat genom direktiv 2001/115 ska tolkas så att i ett fall där en tredje part inom ramen för ett franchiseavtal säljer ett flygbolags biljetter för detta bolags räkning och till detta flygbolag betalar ersättning för utfärdade och ej längre giltiga biljetter med ett schablonbelopp som beräknats som en procentandel av årsomsättningen på de motsvarande flyglinjerna, detta schablonbelopp är skattepliktigt såsom vederlag för dessa biljetter.

Det följer nämligen av artikel 21.1 a i sjätte direktivet och sjätte direktivet i ändrad lydelse att det är det flygbolag som utför transporten som är betalningsskyldigt för den mervärdesskatt som ska tas ut på priset för den sålda biljetten.

Om en tredje part handlar i flygbolagets namn och för dess räkning vid försäljningen av biljetterna, ankommer det på det sistnämnda bolaget att betala mervärdesskatten på biljetterna.

Det schablonbelopp som en tredje part betalat till flygbolaget för sålda biljetter som blivit ogiltiga kan inte anses motsvara ett skadestånd som betalas av en tredje part för en skada som flygbolaget lidit tillföljd av en passagerare inte infunnit sig för ombordstigning. Passageraren betalar priset för transporttjänsten vid biljettköpet. Flygbolaget utför den tjänst som bolaget åtagit sig att utföra enbart på grund av att passageraren hade rätt att dra nytta av fullgörandet av skyldigheterna enligt avtalet om lufttransport av personer.

Härav följer att det biljettpris som flygbolaget behåller utgör en ersättning för den transporttjänst som bolaget erbjuder kunden, även om kunden inte utnyttjar tjänsten.

Under dessa omständigheter utgör detta schablonbelopp den ersättning som flygbolaget erhållit för de biljetter som utfärdats för dess räkning av den tredje parten, men som inte utnyttjats av köparna. Det finns således ett direkt samband mellan tillhandahållandet av tjänsten och den ersättning som erhållits för detta.

(se punkterna 45 och 47–52 samt punkt 3 i domslutet)