Language of document : ECLI:EU:F:2016:133

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

15. juuni 2016

Kohtuasi F‑152/12

Jonas Poniskaitis

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionid – Siseriiklike pensioniõiguste ülekandmine – Staažilisa ettepanekud – Huve mitte kahjustav akt – Hagi vastuvõetamatus – Taotlus lahendada asi ilma sisulist vaidlust käsitlemata – Kodukorra artikkel 83

Ese:      Hagi, mis on esitatud ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingu suhtes, ja millega Jonas Poniskaitis palus tühistada 26. märtsi 2012. aasta „otsused“, mis puudutasid Leedu kahes pensioniskeemis omandatud pensioniõiguste staažilisa arvutamist Euroopa Liidu pensioniskeemis ning vajaduse korral Euroopa Komisjoni ametisse nimetava asutuse 3. septembri 2012. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata tema kaebus selle staažilisa kindlaksmääramise „otsuste“ peale.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta Jonas Poniskaitise kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnike hagid – Huve kahjustav akt – Mõiste – Staažilisa ettepanek, mis esitatakse eesmärgiga kanda liidu pensioniskeemi üle enne liidu teenistusse asumist omandatud pensioniõigused – Välistamine

(Personalieeskirjad, artikli 91 lõige 1)

Staažilisa ettepanek, mis esitatakse ametnikule muus skeemis omandatud pensioniõiguste Euroopa Liidu pensioniskeemi ülekandmiseks, ei tekita siduvaid õiguslikke tagajärgi, mis mõjutavad otseselt ja vahetult ettepaneku saaja õiguslikku olukorda, muutes selgelt tema õiguslikku olukorda. Seega ei ole tegemist huve kahjustava aktiga personalieeskirjade artikli 91 lõike 1 tähenduses.

(vt punkt 14)

Viited:

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtuotsused, 13.10.2015, komisjon vs. Verile ja Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punkt 62, ning Teughels vs. komisjon, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punkt 58.