Language of document : ECLI:EU:F:2016:133

BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(tredje avdelningen)

den 15 juni 2016

Mål F‑152/12

Jonas Poniskaitis

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Pension – Överföring av nationella pensionsrättigheter – Förslag om tillgodoräknande av tjänsteår – Akt som inte går någon emot – Avvisning – Yrkande att dom ska meddelas utan prövning i sak– Artikel 83 i rättegångsreglerna”

Saken:      Talan som väckts med stöd av artikel 270 FEUF, tillämplig på Euratomfördraget enligt artikel 106 A i detta, enligt vílken Jonas Poniskaitis har yrkat ogiltigförklaring av ”besluten” av den 26 mars 2012 om omräkning till pensionsgrundande tjänsteår i Europeiska unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som han tidigare förvärvat i två litauiska pensionssystem och, om så skulle vara nödvändigt, det beslut som fattades av Europeiska kommissionens tillsättningsmyndighet den 3 september 2012 att avslå hans klagomål mot ”besluten” avseende dessa tillgodoräknanden.

Avgörande:      Talan ogillas. Jonas Poniskaitis ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

Talan väckt av tjänstemän – Rättsakt som går någon emot – Begrepp – Förslag om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår vid överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som har förvärvats i ett annat system före inträdet i unionstjänst – Omfattas inte

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 91.1)

Ett förslag om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår, som översänts till en tjänsteman i samband med överföringen till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats i ett annat system, har inte bindande rättsverkningar som direkt och omedelbart påverkar den berördes rättsliga ställning, genom att klart förändra den. Det utgör följaktligen inte en rättsakt som går den berörde emot i den mening som avses i artikel 91.1 i tjänsteföreskrifterna.

(se punkt 14)

Hänvisning till

Tribunalen: domar av den 13 oktober 2015, kommissionen/Verile och Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punkt 62, och dom Teughel/kommissionen, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punkt 58