Language of document : ECLI:EU:F:2016:151

UZNESENIE SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU EURÓPSKEJ ÚNIE
(samosudca)

z 18. júla 2016

Vec F‑93/15

HE

proti

Európskej komisii

„Urovnanie sporu zmierom – Článok 91 ods. 1 rokovacieho poriadku – Dohoda účastníkov konania na podnet súdu – Výmaz“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorou HE navrhuje zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu Európskej komisie z 27. októbra 2014, ktorým ho tento orgán prepustil na konci jeho skúšobnej doby

Rozhodnutie:      Vec F‑93/15 sa vymaže z registra Súdu pre verejnú službu v nadväznosti na dohodu, ktorú uzavreli HE a Európska komisia. HE a Komisia znášajú trovy konania podľa uvedenej dohody.

Abstrakt

Žaloby úradníkov – Urovnanie sporu zmierom na Súde pre verejnú službu – Výmaz z registra

(Rokovací poriadok Súdu pre verejnú službu, článok 91 ods. 1)

(pozri bod 8)