Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (трети състав) от 15 юни 2016 г. — Poniskaitis/Комисия

(Дело F-152/12)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на пенсионните права, придобити по национална пенсионна схема — Предложения за бонус за осигурителен стаж — Акт, който не е увреждащ — Недопустимост на жалбата — Молба за произнасяне без обсъждане на спора по същество — Член 83 от Процедурния правилник)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Jonas Poniskaitis (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal и S. Orlandi, avocats, впоследствие D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis и S. Orlandi, avocats, след това J.-N. Louis и S. Orlandi, avocats, накрая J.-N. Louis, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално D. Martin и G. Gattinara, впоследствие J. Currall и G. Gattinara, след това G. Gattinara, накрая G. Gattinara и F. Simonetti)

Предмет

Искане за отмяна на решението за изчисляване на бонуса за пенсионните права, придобити преди постъпването на служба, въз основа на новите ОРП

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-н Jonas Poniskaitis понася собствените си разноски и е осъден да заплати направените от Европейската комисия разноски.

____________

1 ОВ C 71, 9.3.2013 г., стр. 30.