Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 15 czerwca 2016 r. – Poniskaitis / Komisja

(Sprawa F-152/12)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Emerytury i renty – Przeniesienie krajowych uprawnień emerytalnych – Propozycje doliczenia lat służby uprawniających do emerytury – Akt niewywołujący niekorzystnych skutków – Niedopuszczalność skargi – Wniosek o orzeczenie bez rozpatrywania istoty sprawy – Artykuł 83 regulaminu postępowania)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jonas Poniskaitis (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: początkowo D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi, adwokaci, następnie D. de Abreu Caldas, J.N. Louis i S. Orlandi, adwokaci, następnie J.N. Louis i S. Orlandi, adwokaci, wreszcie J.N. Louis, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: początkowo D. Martin i G. Gattinara, pełnomocnicy, następnie J. Currall i G. Gattinara, pełnomocnicy, następnie G. Gattinara, pełnomocnik, wreszcie G. Gattinara i F. Simonetti, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie obliczenia dodatkowych lat zaliczanych do okresu uprawniającego do emerytury, do których uprawnienia zostały uzyskane przed podjęciem służby na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona.

Jonas Poniskaitis pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. 71 z 9.3.2013, s. 30.