Language of document :

Преюдициално запитване от Bundesfinanzhof (Германия), постъпило на 7 юли 2016. г. — Rochus Geissel als Insolvenzverwalter über das Vermögen der RGEX GmbH i. L./Finanzamt Neuss

(Дело C-374/16)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesfinanzhof

Страни в главното производство

Жалбоподател: Rochus Geissel, ликвидатор на RGEX GmbH  i. L.

Ответник: Finanzamt Neuss

Преюдициални въпроси

Съдържа ли фактура — каквато съгласно член 168, буква а) във връзка с член 178, буква а) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност1 се изисква за упражняване на правото на приспадане — „пъл[ен] адрес“ по смисъла на член 226, точка 5 от същата директива, когато издалият я за извършена от него доставка доставчик е посочил в нея пощенски адрес за контакт, на който обаче не осъществява каквато и да било стопанска дейност?

Допуска ли член 168, буква а) във връзка с член 178, буква а) от Директива 2006/112, с оглед зачитане на принципа на ефективност, национална практика, при която добросъвестността на получателя на доставката относно изпълнението на условията за приспадане на платения за тази доставка данък могат да се взимат предвид само извън производството по установяване на задължения за данъци — в рамките на отделно производство, образувано по съображения за справедливост? Може ли в това отношение да се направи позоваване на член 168, буква а) във връзка с член 178, буква а) от Директива 2006/112?

____________

1 ОВ L 347, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.