Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Bundesfinanzhof (Saksa) on esittänyt 7.7.2016 – RGEX GmbH, selvitystilassa, edustajanaan selvitysmies Rochus Geissel v. Finanzamt Neuss

(Asia C-374/16)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Bundesfinanzhof (Saksa)

Pääasian asianosaiset

Valittaja: RGEX GmbH, selvitystilassa, edustajanaan selvitysmies Rochus Geissel

Vastapuoli: Finanzamt Neuss

Ennakkoratkaisukysymykset

Sisältääkö yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY1 168 artiklan a alakohdan, luettuna yhdessä 178 artiklan a alakohdan kanssa, mukaan vähennysoikeuden käyttämiseksi edellytettävä lasku saman direktiivin 226 artiklan 5 alakohdassa tarkoitetun ”täydellisen osoitteen”, jos luovutuksen suorittava elinkeinonharjoittaja ilmoittaa laatimassaan laskussa osoitteen, johon sille voidaan lähettää postia mutta jossa se ei harjoita liiketoimintaa?

Onko yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 168 artiklan a alakohta, luettuna yhdessä 178 artiklan a alakohdan kanssa, tehokkuusperiaate huomioon ottaen esteenä kansalliselle käytännölle, jossa vähennysoikeuden edellytysten täyttymistä koskeva hankkijan vilpitön mieli otetaan huomioon ainoastaan veron vahvistusmenettelyn ulkopuolella erillisessä kohtuullistamismenettelyssä? Voidaanko tältä osin vedota yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28.11.2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY 168 artiklan a alakohtaan, luettuna yhdessä 178 artiklan a alakohdan kanssa?

____________

1 EUVL 2006, L 347, s. 1.