Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 7. jūlijā iesniedza Bundesfinanzhof (Vācija) – Rochus Geissel, likvidējamās RGEX GmbH i.L. maksātnespējas administrators/Finanzamt Neuss

(lieta C-374/16)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Bundesfinanzhof

Pamatlietas puses

Prasītājs: Rochus Geissel, likvidējamās RGEX GmbH i.L. maksātnespējas administrators

Atbildētāja: Finanzamt Neuss

Prejudiciālie jautājumi

Vai rēķinā, kas vajadzīgs, lai izmantotu tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu atbilstoši Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 168. panta a) punktam, to lasot kopā ar 178. panta a) punktu, ir iekļauta “[pilna] adrese” Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 226. panta 5. punkta izpratnē, ja pakalpojumu sniedzējs par sniegto pakalpojumu izsniegtajā rēķinā norāda adresi, kas gan ir viņam adresētu pasta sūtījumu saņemšanas adrese, bet kurā viņš neveic saimniecisko darbību?

Vai, ievērojot efektivitātes principu, Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 168. panta a) punkts, to lasot kopā ar 178. panta a) punktu, liedz īstenot tādu valsts praksi, kas pakalpojumu saņēmēja labu ticību saistībā ar priekšnodokļa atskaitīšanas nosacījumu izpildi ņem vērā tikai īpašā pamatotības pārbaudes procedūrā, ko veic ārpus nodokļa aprēķina procedūras? Vai šajā ziņā var atsaukties uz Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 168. panta a) punktu, to lasot kopā ar 178. panta a) punktu?

____________

1     OV L 347, 1. lpp.