Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Bundesfinanzhof (Niemcy) w dniu 7 lipca 2016 r. – Rochus Geissel reprezentujący jako syndyk spółkę RGEX GmbH i.L. / Finanzamt Neuss

(Sprawa C-374/16)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Bundesfinanzhof

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca w postępowaniu rewizyjnym: Rochus Geissel reprezentujący jako syndyk spółkę RGEX GmbH i.L.

Strona pozwana w postępowaniu rewizyjnym: Finanzamt Neuss

Pytania prejudycjalne

Czy faktura wymagana dla wykonania prawa do odliczenia podatku naliczonego zgodnie z art. 168 lit. a) w połączeniu z art. 178 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej1 zawiera „pełny adres” w rozumieniu art. 226 pkt 5 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 200[6] r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, jeśli dokonujący świadczenia przedsiębiorca na fakturze wystawionej za wykonanie świadczenia poda adres, pod którym jest on wprawdzie osiągalny korespondencyjnie, lecz nie prowadzi tam działalności gospodarczej?

Czy art. 168 lit. a) w połączeniu z art. 178 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej przy uwzględnieniu zasady skuteczności jest sprzeczny z praktyką krajową, która uwzględnia dobrą wiarę obiorcy świadczenia odnośnie spełnienia przesłanek odliczenia podatku naliczonego tylko poza postępowaniem w sprawie ustalenia podatku, w ramach odrębnego postępowania opartego na względach słuszności? Czy w tym zakresie można powołać się na art. 168 lit. a) w związku z art. 178 lit. a) dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej?

____________

1     Dz.U. L 347, s. 1.