Language of document : ECLI:EU:F:2016:179

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(трети състав)

20 юли 2016 година

Дело F‑94/13

Vincent Piessevaux

срещу

Съвет на Европейския съюз

„Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника — Пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема преди постъпване на служба на Съюза — Прехвърляне към пенсионната схема на Съюза — Предложение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия — Възражение за недопустимост — Понятие за увреждащ акт — Член 83 от Процедурния правилник“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Vincent Piessevaux иска отмяна на решението на Съвета на Европейския съюз от 30 януари 2013 г., с което последният определя окончателно, в съответствие с пенсионната схема на Съюза, пенсионните права, придобити от жалбоподателя преди постъпването му на служба за Съюза, както и на решението, с което се отхвърля жалбата му по административен ред срещу първото решение

Решение:      Отхвърля жалбата като недопустима. Г‑н Piessevaux следва да понесе собствените си съдебни разноски и се осъжда да заплати съдебните разноски на Съвета на Европейския съюз.

Резюме

Жалби на длъжностните лица — Увреждащ акт — Понятие — Предложение за бонус за осигурителен стаж за пенсия с оглед на прехвърлянето към пенсионната схема на Съюза на пенсионните права, придобити преди постъпването на служба за Съюза — Изключване — Решение, с което се признава бонус за осигурителен стаж, прието след прехвърлянето на капиталовата стойност на придобитите пенсионни права — Включване

(член 270 ДФЕС; член 91, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 11, параграф 2 от приложение VIII към него)

В рамките на производството по прехвърляне на пенсионни права, предвидено в член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника, увреждащ акт, който подлежи на обжалване на основание член 270 ДФЕС и член 91, параграф 1 от Правилника, е решението, прието от органа по назначаване след прехвърлянето на капиталовата стойност на придобитите от заинтересованото лице пенсионни права преди постъпването му на служба. Предложението за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия, макар и прието от заинтересованото лице, не представлява увреждащ акт, който подлежи на обжалване на основание член 270 ДФЕС и член 91, параграф 1 от Правилника.

Всъщност бонусът за осигурителен стаж за пенсия може да бъде признат само когато длъжностното лице е дало съгласието си за продължаване на процедурата по прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на капиталовата стойност на пенсионните права, придобити по-рано от заинтересованото лице по съответната национална пенсионна схема — информирано съгласие благодарение на предложението за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия, направено от администрацията въз основа на временния размер на капиталовата стойност, съобщен от посочената каса.

В това отношение на етапа на предложението за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия съответната институция се ангажира само да приложи надлежно към случая на заинтересованото лице член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника и общите разпоредби за изпълнение. Това задължение на съответната институция произтича непосредствено от въпросните разпоредби на Правилника дори при липсата на изричен ангажимент от нейна страна.

Ето защо такъв ангажимент, изразен в предложението за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия, не води до ново задължение за съответната институция и следователно не изменя правното положение на заинтересованото лице по-специално защото, дори когато последното е дало съгласието си за прехвърляне към пенсионната схема на Съюза на придобити от него по друга схема пенсионни права, направилата предложението институция няма съответно задължение — след прехвърлянето на обявената от националната пенсионна каса капиталова стойност — да му признае автоматично броя години осигурителен стаж, посочен в първоначалното предложение, с оглед на което заинтересованото лице е потвърдило желанието си за прехвърляне на посочената капиталова стойност към пенсионната схема на Съюза.

(вж. т. 24—28)

Позоваване на:

Общ съд — решения от 13 октомври 2015 г., Комисия/Verile и Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, т. 50, 52, 53 и 74, Комисия/Cocchi и Falcione, T‑103/13 P, EU:T:2015:777, т. 66 и Teughels/Комисия, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, т. 37, 46, 48, 49, 58 и 70