Language of document : ECLI:EU:F:2016:188

PERSONALDOMSTOLENS BESLUT (första avdelningen)

den 1 augusti 2016

Mål F-121/13

Jonas Poniskaitis

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Tjänstemän – Pensioner – Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats enligt andra system – Beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår enligt de nya genomförandebestämmelserna till artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Artikel 81 i rättegångsreglerna – Uppenbart att talan ska ogillas”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Jonas Poniskaitis har yrkat ogiltigförklaring av Europeiska kommissionens beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår i unionens pensionssystem till följd av överföring av de pensionsrättigheter som Jonas Poniskaitis förvärvat i ett annat system innan han trädde i unionens tjänst.

Avgörande:      Talan ogillas såsom uppenbart ogrundad. Vardera parten ska bära sina rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Institutionernas rättsakter – Tillämpning i tiden – Omedelbar tillämpning av den nya regeln på framtida verkningar av situationer som uppstått under den tidigare regelns giltighetstid – Antagande av nya allmänna genomförandebestämmelser för artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Tillämpningen på en överföring av förvärvade pensionsrättigheter som begärdes innan de allmänna genomförandebestämmelserna antogs men som genomfördes efter deras ikraftträdande – Åsidosättande av förvärvade rättigheter – Föreligger inte

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga VIII, artikel 11.2)

2.      Tjänstemän – Pensioner – Pensionsrättigheter som förvärvats innan vederbörande trätt i unionens tjänst – Överföring till unionens system – Antagande av nya allmänna genomförandebestämmelser för artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna – Tjänstemän har behandlats olika beroende på om de har fått det kapital som motsvarar deras pensionsrättigheter överfört till unionens system före eller efter ikraftträdandet av nämnda genomförandebestämmelser – Åsidosättande av principen om likabehandling – Föreligger inte

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga VIII, artikel 11.2)

1.      Tillämpningen av nya allmänna genomförandebestämmelser för artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna på en överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som har förvärvats i ett annat pensionssystem, en överföring som begärts före antagandet av dessa bestämmelser men som genomförts efter deras ikraftträdande, strider inte mot artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna.

Enligt en allmänt erkänd princip, och om inget undantag föreligger, är en ny bestämmelse omedelbart tillämplig på de situationer som kommer att uppkomma och på de framtida verkningarna av situationer som, även om de inte är definitiva, har uppkommit under den gamla bestämmelsens giltighetstid. Det förhåller sig endast annorlunda i situationer som har uppkommit och blivit slutgiltiga medan den tidigare gällande regeln var i kraft, vilka ger upphov till förvärvade rättigheter. En rättighet ska anses förvärvad om orsaken till rättigheten inträffade före lagändringen. Så är emellertid inte fallet om rättigheten har sin grund i en orsak som inte inträffade under den tid då den ändrade lagstiftningen fortfarande gällde.

Artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna utgör inte hinder för en sådan omedelbar tillämpning av de nya allmänna genomförandebestämmelserna.

Vidare innebär varken meddelandet, till den tjänsteman eller den anställde som begärt överföring till unionens pensionssystem av pensionsrättigheter som förvärvats i ett annat pensionssystem, om ett förslag till tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår eller, i än mindre grad, endast det förhållandet att en sådan begäran framställs att den rättsliga situation som den berörda personen befinner sig i ändras eller att tvingande rättsverkningar uppkommer. Följaktligen hade en tjänsteman eller en anställd inga förvärvade rättigheter som kunde åsidosättas genom tillämpningen av de nya allmänna genomförandebestämmelserna.

Rätten för en tjänsteman eller en anställd att tillgodoräkna sig pensionsgrundande tjänsteår blir dessutom definitiv först efter det att det kapital som motsvarar de pensionsrättigheter som förvärvats i ett annat system har förts över till unionens pensionssystem.

(se punkterna 23–26 och 28)

Hänvisning till

Ttribunalen: dom av den 13 oktober 2015, kommissionen/Verile och Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punkterna 151–154 och där angiven rättspraxis

2.      Den omständigheten att en institution har antagit nya allmänna genomförandebestämmelser för artiklarna 11 och 12 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna, vilka innebär en skillnad i behandling mellan de tjänstemän som fått kapitalvärdet för de pensionsrättigheter som de förvärvat i ett annat system överfört till unionens system före respektive efter det att nämnda bestämmelser trätt i kraft, utgör inget åsidosättande av likabehandlingsprincipen, eftersom skillnaden i behandling avser tjänstemän som inte tillhör en och samma kategori.

De tjänstemän vilkas kapital motsvarande de rättigheter som de förvärvat i ett annat system ännu inte hade överförts till unionens pensionssystem vid tidpunkten för de nya bestämmelsernas ikraftträdande befann sig nämligen inte i samma rättsliga situation som de tjänstemän vilkas pensionsrättigheter som de förvärvat före tjänstetillträdet redan före denna tidpunkt hade överförts i form kapital till unionens pensionssystem och beträffande vilka ett beslut om tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår hade antagits. Förstnämnda tjänstemän hade fortfarande kvar pensionsrättigheter i ett annat system, medan det beträffande de sistnämnda redan hade skett en överföring av kapital som medfört en utsläckning av deras pensionsrättigheter och ett motsvarande tillgodoräknande av pensionsgrundande tjänsteår i unionens pensionssystem.

En sådan skillnad i behandling vilar dessutom på ett kriterium som är objektivt och oberoende av den aktuella institutionens vilja, nämligen den skyndsamhet med vilken den berörda personens begäran om överföring av kapital handläggs i det aktuella externa pensionssystemet.

(se punkt 33)

Hänvisning till

Tribunalen: dom av den 13 oktober 2015, kommissionen/Verile och Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punkterna 177–180