Language of document : ECLI:EU:F:2016:129

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

15. juuni 2016

Kohtuasi F‑55/12

Hilke Riemer-Sullivan

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Pensionid – Siseriiklike pensioniõiguste ülekandmine – Staažilisa ettepanekud – Huve mitte kahjustav akt – Hagi vastuvõetamatus – Asja läbivaatamist takistavad avalikul huvil põhinevad asjaolud – Kodukorra artikkel 82

Ese:      Hagi, mis on esitatud ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingu suhtes, ja millega Hilke Riemer‑Sullivan palus tühistada Euroopa Komisjoni ametisse nimetava asutuse 6. märtsi 2012. aasta otsuse, millega jäeti rahuldamata tema kaebus „otsuste“ peale, millega määrati kindlaks Saksamaa kahes pensioniskeemis omandatud pensioniõiguste staažilisa Euroopa Liidu pensioniskeemis, ning vajalikus ulatuses tühistada 7. novembri 2011. aasta „otsused“ selle staažilisa arvutamise kohta.

Otsus:      Jätta hagi rahuldamata. Jätta Hilke Riemer‑Sullivani kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Kohtumenetlus – Avaliku Teenistuse Kohtusse esitatud hagi – Hageja, kes ei ole Avaliku Teenistuse Kohtult taotlenud tagaseljaotsuse tegemist – Menetlust korraldavale meetmele antud institutsiooni vastuste arvessevõtmine – Kostja vastus, mida ei esitatud ettenähtud tähtaja jooksul – Mõju puudumine

2.      Ametnike hagid – Huve kahjustav akt – Mõiste – Staažilisa ettepanek, mis esitatakse eesmärgiga kanda liidu pensioniskeemi üle enne liidu teenistusse asumist omandatud pensioniõigused – Välistamine

(Personalieeskirjad, artikli 91 lõige 1 ja VIII lisa artikli 11 lõige 2)

1.      Kui hageja ei ole menetluse kestel taotlenud Avaliku Teenistuse Kohtult oma nõuete rahuldamist tagaseljaotsusega, siis tuleb võtta arvesse institutsiooni vastuseid menetlust korraldavale meetmele, isegi kui institutsioon ei ole esitanud kostja vastust ettenähtud tähtaja jooksul.

(vt punkt 12)

Viited:

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtuotsused, 13.10.2015, komisjon vs. Verile ja Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, ja Teughels vs. komisjon, T‑131/14 P, EU:T:2015:778.

2.      Tühistamisnõudeid, mis puudutavad staažilisa ettepanekut, mis esitatakse eesmärgiga kanda Euroopa Liidu pensioniskeemi üle teises skeemis omandatud pensioniõigused, tuleb tõlgendada nii, et palutakse tühistada lõplik otsus pensioniõigusliku staažilisa tunnustamise kohta, kui esiteks on poolte vahel selge, et asjaomane isik on andnud oma nõusoleku enne teenistuse asumist omandatud pensioniõiguste ülekandmise menetluse jätkamiseks, andes nõusoleku talle esitatud ettepanekule, ning teiseks, kui see lõplik otsus võeti vastu enne liidu kohtusse hagi esitamist.

Kui lõplikud otsused, mis puudutavad sellise pensioniõigusliku staažilisa tunnustamist, mis tuleneb hageja poolt kahes liikmesriigi pensioniskeemis omandatud pensioniõigustest, võeti vastu pärast hagi esitamist, siis hagi ei saa ümber kvalifitseerida nende kahe lõpliku otsuse peale esitatud hagiks ning see tuleb tunnistada vastuvõetamatuks, kuna hagi on esitatud huve mitte kahjustavate aktide peale.

(vt punktid 22–24)

Viited:

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtuotsused, 13.10.2015, komisjon vs. Verile ja Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punktid 62, 110 ja 120, ning Teughels vs. komisjon, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punkt 58.