Language of document : ECLI:EU:F:2016:193

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(prvního senátu)

1. srpna 2016

Věc F‑117/14

Michel Cat

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Smluvní zaměstnanci – Důchody – Článek 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu – Převod nároků na důchod nabytých v jiných důchodových systémech do důchodového systému Unie – Rozhodnutí o uznání odsloužených let, které uplatňuje nová OPU k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu – Článek 81 jednacího řádu – Zjevně neopodstatněná žaloba“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se Michel Cat domáhal zrušení tří rozhodnutí Evropské komise týkajících se uznání odsloužených let v důchodovém systému Evropské unie po převodu jeho nároků na důchod nabytých ve třech francouzských důchodových systémech před nástupem do funkce ve služebním poměru u Unie.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá jako zjevně neopodstatněná. Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Akty orgánů – Časová působnost – Okamžité použití nového pravidla na budoucí účinky situace, která nastala za působnosti dřívějšího pravidla – Přijetí nových obecných prováděcích ustanovení k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu – Použití nového pravidla na převod nabytých nároků na důchod, o který bylo žádáno před přijetím nového pravidla, avšak ke kterému došlo až po jeho vstupu v platnost – Porušení nabytých práv a zásady ochrany legitimního očekávání – Neexistence

(Služební řád, příloha VIII, čl. 11 odst. 2)

2.      Úředníci – Důchody – Nároky na důchod nabyté před nástupem do služebního poměru u Unie – Převod do systému Unie – Přijetí nových obecných prováděcích ustanovení k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu – Rozdílné zacházení s úředníky, jimž byla kapitálová hodnota představující jejich nároky na důchod převedena do systému Unie před vstupem uvedených ustanovení v platnost, a úředníky, v jejichž případě se tak stalo po jejich vstupu v platnost – Porušení zásady rovného zacházení – Neexistence

(Služební řád, příloha VIII, čl. 11 odst. 2)

1.      Použití nových obecných prováděcích ustanovení k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu na převod nároků na důchod nabytých v rámci jiného důchodového systému, do důchodového systému Unie, o který bylo žádáno před přijetím uvedených ustanovení, avšak ke kterému došlo až po jejich vstupu v platnost, není v rozporu s čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu.

V tomto ohledu podle obecně uznávané zásady platí, že není-li stanoveno jinak, použije se nové pravidlo okamžitě na situace, které vzniknou, jakož i na budoucí účinky situací, které nastaly, přestože nebyly zcela ustaveny, za působnosti dřívějšího pravidla. Jinak je tomu pouze u situací, které nastaly a byly definitivně ustaveny za působnosti předchozího pravidla a zakládají nabytá práva. Právo je považováno za nabyté, pokud skutečnost, která vedla k jeho vzniku, nastala před legislativní změnou. To však není případ práva, u kterého skutečnost, která ho zakládá, nenastala za působnosti právního předpisu, který byl změněn.

Na jednu stranu přitom čl. 11 odst. 2 přílohy VIII služebního řádu nebrání takovému okamžitému použití nových obecných prováděcích ustanovení.

Na druhou stranu oznámení návrhu týkajícího se uznání odsloužených let započitatelných pro důchod úředníkovi nebo zaměstnanci, který podal žádost o převod nároků na důchod, které získal v rámci jiného systému, do důchodového systému Unie, a tím méně pouhé podání takové žádosti nemění právní postavení dotčené osoby a nemají závazné právní účinky. Úředník nebo zaměstnanec tudíž nenabyl práv, která by bylo možno porušit použitím nových ustanovení.

Ostatně právo úředníka nebo zaměstnance na uznání odsloužených let je zcela ustaveno teprve po převodu kapitálové hodnoty, představující jeho nároky nabyté v jiném systému, do důchodového systému Unie.

Jednotlivci se mimoto nemohou dovolávat zásady ochrany legitimního očekávání, aby zabránili použití nového právního ustanovení, zejména v oblasti, v níž má normotvůrce širokou posuzovací pravomoc.

(viz body 26 až 29, 31 a 37)

Odkazy:

Tribunál Evropské unie: rozsudek ze dne 13. října 2015, Komise v. Verile a Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, body 151 až 154 a 170 a citovaná judikatura

2.      Orgán tím, že přijme nová obecná prováděcí ustanovení k článkům 11 a 12 přílohy VIII služebního řádu, která mají za následek rozdílné zacházení s úředníky, jimž byla kapitálová hodnota představující jejich nároky na důchod nabyté v jiném systému převedena do systému Unie před vstupem uvedených ustanovení v platnost, a s úředníky, v jejichž případě se tak stalo po jejich vstupu v platnost, neporušuje zásadu rovného zacházení, jelikož rozdílné zacházení se týká úředníků, kteří netvoří jednu a tutéž kategorii.

Úředníci, u nichž nebyla kapitálová hodnota představující jejich nároky na důchod nabyté v jiném systému převedena do důchodového systému Unie v okamžiku vstupu nových ustanovení v platnost, se totiž nenacházeli ve stejné právní situaci jako úředníci, jejichž nároky na důchod nabyté před jejich nástupem do služebního poměru již byly před tímto datem převedeny ve formě kapitálové hodnoty do důchodového systému Unie a vůči kterým bylo přijato rozhodnutí týkající se uznání odsloužených let započitatelných pro důchod v tomto posledně jmenovaném systému. První z nich ještě měli nároky na důchod v jiném systému, kdežto u druhých již došlo k převodu kapitálové hodnoty, jehož výsledkem byl zánik těchto nároků a odpovídající uznání odsloužených let v důchodovém systému Unie.

Takové rozdílné zacházení je mimoto dáno rovněž objektivním faktorem nezávislým na vůli dotčeného orgánu, kterým je rychlost zpracování žádosti o převod dané kapitálové hodnoty příslušným externím důchodovým systémem.

(viz bod 38)

Odkazy:

Tribunál Evropské unie: rozsudek ze dne 13. října 2015, Komise v. Verile a Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, body 177 až 179