Language of document :

A Törvényszék 2016. szeptember 15-i ítélete – Klyuyev kontra Tanács

(T-340/14. sz. ügy)1

(„Közös kül- és biztonságpolitika – Az ukrajnai helyzetre tekintettel hozott korlátozó intézkedések – A pénzeszközök befagyasztása – Olyan személyek, szervezetek és szervek jegyzéke, akikre, illetve amelyekre a pénzeszközök és gazdasági erőforrások befagyasztása alkalmazandó – A felperes nevének jegyzékbe vétele – Védelemhez való jog – Indokolási kötelezettség – Jogalap – A hatékony bírói jogvédelemhez való jog – A jegyzékbe vétel kritériumainak be nem tartása – Nyilvánvaló értékelési hiba – A tulajdonhoz való jog – A jó hírnévhez való jog”)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: Andriy Klyuyev (Doneck, Ukrajna) (képviselők: B. Kennelly, J. Pobjoy barristers, R. Gherson és T. Garner solicitors)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: Á. de Elera-San Miguel Hurtado és J.-P. Hix meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozó: Európai Bizottság (képviselők: D. Gauci és T. Scharf meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyfelől az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 5-i 2014/119/KKBP tanácsi határozat (HL 2014. L 66., 26. o.; helyesbítés: HL 2014. L 70., 35. o.), valamint az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 5-i 208/2014/EU tanácsi rendelet (HL 2014. L 66., 1. o.; helyesbítés: HL 2014. L 70., 36. o.; HL 2014. L 305., 117. o.), másfelől a 2014/119 határozat módosításáról szóló, 2015. március 5-i (KKBP) 2015/364 tanácsi határozat (HL 2015. L 62., 25. o.) és a 208/2014 rendelet végrehajtásáról szóló, 2015. március 5-i (EU) 2015/357 tanácsi végrehajtási rendelet (HL 2015. L 62., 1. o.) azon részében történő megsemmisítése iránt az EUMSZ 263. cikk alapján benyújtott kérelem, amennyiben a felperes nevét felvették azon személyek, szervezetek és szervek jegyzékébe, illetve azt e jegyzéken tartották, akikre, illetve amelyekre e korlátozó intézkedések alkalmazandók, másodlagosan pedig a 2015. január 29-i (KKBP) 2015/143 tanácsi határozattal (HL 2015. L 24., 16. o.) módosított 2014/119 határozat 1. cikke (1) bekezdésének, valamint a 2015. január 29-i (EU) 2015/138 tanácsi rendelettel (HL 2015. L 24., 1. o.) módosított 208/2014 rendelet 3. cikke (1) bekezdésének a felperesre való alkalmazhatatlanságának megállapítása iránti kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Törvényszék – a 2014/119 határozat módosításáról szóló, 2015. március 5-i (KKBP) 2015/364 tanácsi határozat, valamint a 208/2014 rendelet végrehajtásáról szóló, 2015. március 5-i (EU) 2015/357 tanácsi végrehajtási rendelet hatálybalépéséig – megsemmisíti az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 5-i 2014/119/KKBP tanácsi határozat, valamint az ukrajnai helyzetre tekintettel egyes személyekkel, szervezetekkel és szervekkel szembeni korlátozó intézkedések meghozataláról szóló, 2014. március 5-i 208/2014/EU rendelet eredeti változatát, amennyiben azok Andriy Klyuyev nevét felvették azon személyek, szervezetek és szervek jegyzékébe, akikre, illetve amelyekre e korlátozó intézkedések alkalmazandók.

A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja.

A Törvényszék a keresetlevélben foglalt megsemmisítés iránti kérelem tekintetében az Európai Unió Tanácsát kötelezi saját költségein kívül az A. Klyuyev részéről felmerült költségek viselésére.

A Törvényszék a kereseti kérelmet kiigazító beadványban foglalt megsemmisítés iránti kérelem tekintetében A. Klyuyevet kötelezi saját költségein kívül a Tanács részéről felmerült költségek viselésére.

Az Európai Bizottság maga viseli saját költségeit.

____________

1 HL C 261., 2014.8.11.