Language of document :

Vispārējās tiesas 2016. gada 15. septembra spriedums – Klyuyev/Padome

(lieta T-340/14) 1

Kopējā ārpolitika un drošības politika – Ierobežojoši pasākumi saistībā ar situāciju Ukrainā – Līdzekļu iesaldēšana – To personu, vienību un struktūru saraksts, kam piemēro līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšanu – Prasītāja vārda iekļaušana – Tiesības uz aizstāvību – Pienākums norādīt pamatojumu – Juridiskais pamats – Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā – Iekļaušanas sarakstā kritēriju neievērošana – Acīmredzama kļūda vērtējumā – Tiesības uz īpašumu – Tiesības uz reputācijas aizsardzību

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Andriy Klyuyev (Doņecka, Ukraina) (pārstāvji – B. Kennelly, J. Pobjoy, barristers, R. Gherson un T. Garner, solicitors)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – Á. de Elera-San Miguel Hurtado un J.-P. Hix)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Komisija (pārstāvji – D. Gauci un T. Scharf)

Priekšmets

Prasība, kura celta uz LESD 263. panta pamata un kurā lūgts, pirmkārt, atcelt Padomes 2014. gada 5. marta Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV 2014, L 66, 26. lpp.), un Padomes 2014. gada 5. marta Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā (OV 2014, L 66, 1. lpp.), un, otrkārt, atcelt Padomes 2015. gada 5. marta Lēmumu (KĀDP) 2015/364, ar kuru groza Lēmumu 2014/119 (OV 2015, L 62, 25. lpp.), un Padomes 2015. gada 5. marta Īstenošanas regulu (ES) Nr. 2015/357, ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 208/2014 (OV 2015, L 62, 1. lpp.), ciktāl prasītāja vārds ir ticis iekļauts vai atstāts to personu, vienību un struktūru sarakstā, kurām tiek piemēroti šie ierobežojošie pasākumi, un, pakārtoti, prasība atzīt Lēmuma 2014/119 1. panta 1. punkta, kas grozīts ar Padomes 2015. gada 29. janvāra Lēmumu (KĀDP) 2015/143 (OV 2015, L 24, 16. lpp.), kā arī Regulas Nr. 208/2014, 3. panta 1. punkta, kas grozīts ar Padomes 2015. gada 29. janvāra Regulu (ES) 2015/138 (OV 2015, L 24, 1. lpp.), nepiemērojamību prasītājam

Rezolutīvā daļa:

atcelt Padomes 2014. gada 5. marta Lēmumu 2014/119/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā, un Padomes 2014. gada 5. marta Regulu (ES) Nr. 208/2014 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Ukrainā, to sākotnējās redakcijās, ciktāl Andriy Klyuyev vārds ir iekļauts to personu, vienību un struktūru sarakstā, kam tiek piemēroti ierobežojoši pasākumi, līdz brīdim, kad stājas spēkā Padomes 2015. gada 5. marta Lēmums (KĀDP) 2015/364, ar kuru groza Lēmumu 2014/119, un Padomes 2015. gada 5. marta Īstenošanas regula (ES) 2015/357, ar kuru īsteno Regulu Nr. 208/2014;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Savienības Padome sedz savus, kā arī atlīdzina A. Klyuyev tiesāšanās izdevumus attiecībā uz prasības pieteikumā izvirzīto atcelšanas prasījumu;

A. Klyuyev sedz savus, kā arī atlīdzina Padomes tiesāšanās izdevumus attiecībā uz prasījumu grozījumu rakstā izvirzīto atcelšanas prasījumu;

Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1     OV C 261, 11.8.2014.