Language of document :

Tribunalens dom av den 15 september 2016 – Yanukovych mot rådet

(Mål T-348/14)(1 )

(Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder som vidtagits med hänsyn till situationen i Ukraina – Frysning av tillgångar – Förteckning över de personer, enheter och organ som omfattas av frysningen av penningmedel och ekonomiska resurser – Sökandens namn har tagits upp i förteckningen – Motiveringsskyldighet – Rättslig grund – Rätten till försvar – Rätt till ett effektivt domstolsskydd – Maktmissbruk – Underlåtenhet att iaktta kriterierna för upptagande i förteckningen – Uppenbart oriktig bedömning – Rätt till egendom)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Donetsk, Ukraina) (ombud: T. Beazley, P. Saini, S. Fatima, QC, J. Hage, K. Howard, barristers, och C. Kennedy, Solicitor)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: inledningsvis E. Finnegan och J.-P. Hix, därefter J.-P. Hix och P. Mahnič Bruni)

Part som har intervenerat till stöd för svarandens yrkanden: Europeiska kommissionen (ombud: D. Gauci och S. Bartelt)

Saken

Ansökan, grundad på artikel 263 FEUF, om ogiltigförklaring av, för det första, rådets beslut 2014/119/GUSP av den 5 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina (EUT L 66, s. 26) och rådets förordning (EU) nr 208/2014 av den 5 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina, i deras respektive lydelse enligt rådets genomförandebeslut 2014/216/GUSP av den 14 april 2014 om genomförande av beslut 2014/119 (EUT L 111, s. 91) och enligt rådets förordning (EU) 381/2014 av den 14 april 2014 om genomförande av förordning nr 208/2014, för det andra, rådets beslut (Gusp) 2015/143 av den 29 januari 2015 om ändring av beslut 2014/119 (EUT L 24, 2015, s. 16) och rådets förordning (EU) 2015/364 av den 29 januari 2015 om ändring av förordning nr 208/2014 (EUT L 24, 2015, s. 1), och för det tredje, rådets beslut (Gusp) 2015/364 av den 5 mars 2015 om ändring av beslut 2014/119 (EUT L 62, 2015, s.25) och rådets genomförandeförordning (EU) 2015/357 av den 5 mars 2015 om genomförande av förordning nr 208/2014, i den del sökandens namn har tagits upp eller behållits i förteckningen över de personer, enheter och organ på vilka dessa restriktiva åtgärder ska tillämpas.

Domslut

Rådets beslut 2014/119/GUSP av den 5 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina, i dess lydelse enligt rådets genomförandebeslut 2014/216/GUSP av den 14 april 2014 om genomförande av beslut 2014/119, och rådets förordning (EU) nr 208/2014 av den 5 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina, i dess lydelse enligt rådets förordning (EU) 381/2014 av den 14 april 2014 om genomförande av förordning nr 208/2014, ogiltigförklaras i den del Oleksandr Viktorovych Yanukovych namn har tagits upp i förteckningen över de personer, enheter och organ på vilka dessa restriktiva åtgärder ska tillämpas, till dess att rådets beslut (Gusp) 2015/364 av den 5 mars 2015 om ändring av beslut 2014/119 och rådets genomförandeförordning (EU) 2015/357 av den 5 mars 2015 om genomförande av förordning nr 208/2014, har trätt i kraft.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för Oleksandr Viktorovych Yanukovych såvitt avser det yrkande om ogiltigförklaring som framställts i ansökan.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de rättegångskostnader som uppkommit för såvitt avser det yrkande om ogiltigförklaring som framställts i inlagan om justering av yrkandena.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 253, 4.8.2014.