Language of document :

Преюдициално запитване от Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Испания), постъпило на 8 август 2016 г. — Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid.

(Дело C-443/16)

Език на производството: испански

Запитваща юрисдикция

Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid

Страни в главното производство

Жалбоподател: Francisco Rodrigo Sanz

Ответник: Universidad Politécnica de Madrid

Преюдициални въпроси

Трябва ли клауза 4 от Рамковото споразумение, приложено към Директива 1999/70/ЕО1 , да се тълкува като пречка за приемането на правна уредба като описаната, допускаща прехвърляне на работника на непълно работно време единствено поради качеството му на временно нает държавен служител?

При утвърдителен отговор:

–    Може ли да се приеме за обективна причина, оправдаваща това различно третиране, икономическото състояние, налагащо намаляване на разходите поради намаляване на бюджетния кредит?

–    Може ли да се приеме за обективна причина, оправдаваща това различно третиране, правото на самоорганизация на администрацията?

Трябва ли клауза 4 от Рамковото споразумение, приложено към Директива 1999/70/ЕО, да се тълкува в смисъл, че винаги и при всички положения правото на самоорганизация на администрацията се ограничава от задължението за недопускане на дискриминация, тоест на различно третиране на служителите, независимо от качеството им на държавни служители, назначени за неопределено време, или на временно наети държавни служители?

Могат ли да се приемат за противоречащи на клауза 4 от Рамковото споразумение, приложено към Директива 1999/70/ЕО, тълкуването и прилагането на параграф 3 от втората допълнителна разпоредба от Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (Устройствен закон 4/2007 от 12 април за изменение на Устройствен закон 6/2001 от 21 декември за университетите), озаглавена „Относно преподавателите — титуляри в колеж (Profesor Titular de Escuela Universitaria) и включването им в категорията на преподавателите — титуляри в университет (Profesor Titular de Universidad)“, съгласно които е допустимо при включването им в категорията на преподавателите — титуляри в университет, преподавателите — титуляри в колеж, да запазят всички свои права, включително пълното право да преподават, дори да нямат степен „доктор“, но това не е допустимо за временно наетите преподаватели — титуляри в колеж?

Може ли условието за притежаване на степен „доктор“ да се приеме за дискриминационно и следователно противоречащо на клауза 4 от Рамковото споразумение, приложено към Директива 1999/70/ЕО, доколкото представлява твърдяната обективна причина за намаляване с 50 % на работното време на временно наетите преподаватели — титуляри в колеж, които не са придобили тази степен, но въпреки това не важи за преподавателите — титуляри в колеж, които също не притежават тази степен, но не са временно наети?

____________

1 Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) (ОВ L 175, стр. 43; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 5, стр. 129)