Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Španělsko) dne 8. srpna 2016 – Francisco Rodrigo Sanz v. Universidad Politécnica de Madrid

(Věc C-443/16)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: Francisco Rodrigo Sanz

Odpůrkyně: Universidad Politécnica de Madrid

Předběžné otázky

Musí se ustanovení 4 rámcové dohody, která je přílohou 1 , vykládat v tom smyslu, že brání tomu, aby taková právní úprava, jaká je popsána níže, umožňovala, aby došlo ke zkrácení pracovního úvazku pouze z důvodu, že se jedná o dočasného zaměstnance?

Pokud bude odpověď kladná:

Lze mít za to, že objektivním důvodem, kterým lze toto rozdílné zacházení ospravedlnit, je hospodářská situace, z níž vyplývá nutnost snížení nákladů zapříčiněná omezováním rozpočtových zdrojů?

Lze mít za to, že objektivním důvodem, kterým lze toto rozdílné zacházení ospravedlnit, je oprávnění samostatně upravit vlastní správu?

Musí se ustanovení 4 rámcové dohody, která je přílohou , vykládat v tom smyslu, že oprávnění samostatně upravit vlastní správu je vždy a v každém případě omezeno povinností nezavádět ve vztahu k vlastním zaměstnancům žádnou diskriminaci ani rozdílné zacházení bez ohledu na to, zda jsou zařazeni jako kariérní zaměstnanci nebo dočasní či pomocní zaměstnanci?

Lze mít za to, že pokud je bod 3 druhého dodatkového ustanovení zákona č. 4/2007 ze dne 12. dubna 2007 o univerzitách (Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades), který je nadepsán [„]Sbor řádných profesorů univerzitních škol a  zařazení jeho členů do sboru řádných univerzitních profesorů[“], vykládán a používán v tom smyslu, že umožňuje, aby bylo řádným profesorům univerzitních škol, na rozdíl od dočasných řádných profesorů univerzitních škol, povoleno, aby si při zařazení [do] sboru řádných univerzitních profesorů zachovali veškerá práva i plnou způsobilost k výkonu pedagogické činnosti, přestože nemají doktorský titul, je v rozporu s ustanovením 4 rámcové dohody, která je přílohou ?

Pokud je tento doktorský titul dovoláván s cílem objektivně ospravedlnit, aby byl pracovní úvazek dočasných řádných profesorů univerzitních škol, kteří tento titul nemají, zkrácen na 50 %, což se však netýká řádných profesorů univerzitních škol, kteří tento titul také nemají, ale nejsou dočasnými zaměstnanci, lze to považovat za diskriminační jednání, které je tudíž v rozporu s ustanovením 4 rámcové dohody, která je přílohou ?

____________

1 Směrnice Rady 1999/70/ES ze dne 28. června 1999 o rámcové dohodě o pracovních poměrech na dobu určitou uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS (Úř. věst. L 175, s. 43).