Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Hispaania) 8. augustil 2016 – Francisco Rodrigo Sanz versus Universidad Politécnica de Madrid

(kohtuasi C-443/16)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Francisco Rodrigo Sanz

Vastustaja: Universidad Politécnica de Madrid

Eelotsuse küsimused

Kas direktiivile 1999/70/EÜ1 lisatud raamkokkuleppe klauslit 4 tuleb tõlgendada nii, et see takistab seda, et niisuguse õigusnormiga nagu kirjeldatud on lubatud tööaega lühendada ainuüksi seetõttu, et tegu on ajutise teenistujaga?

Kui vastus on jaatav, siis:

kas objektiivseks põhjuseks, mis õigustaks seda erinevat kohtlemist, võib pidada majanduslikku olukorda, mille tõttu on vaja kulusid vähendada, milleks ollakse sunnitud eelarvevahendite vähenemise tõttu?

Kas objektiivseks põhjuseks, mis õigustaks seda erinevat kohtlemist, võib pidada haldusasutuse enesekorralduspädevust?

Kas direktiivile 1999/70/EÜ lisatud raamkokkuleppe klauslit 4 tuleb tõlgendada nii, et haldusasutuse enesekorralduspädevust piirab alati ja igal juhul kohustus tema teenistuses olevaid töötajaid mitte diskrimineerida ega erinevalt kohelda, olenemata sellest, kas nad on alalised ametnikud või ajutised, erivajadusest või ajutiselt palgatud teenistujad?

Kas 12. aprilli 2007. aasta konstitutsioonilise seaduse 4/2007, millega muudetakse 21. detsembri 2001. aasta konstitutsioonilist ülikoolide seadust 6/2001 (Ley Orgánica 4/2007 por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades) lisasätte nr 3 [„]Ülikooli kolledžite õppejõud ja nende saamine ülikooli õppejõuks[“] („Del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias y de la integración de sus miembros en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad“) tõlgendamist ja kohaldamist nii, et see võimaldab ülikooli kolledžite õppejõududel – kuid mitte ülikooli kolledžite ajutistel õppejõududel – ülikooliõppejõuks saamise protsessis alles jätta kõik nende õigused ja säilitada täieliku õpetamispädevuse, kuigi neil ei ole doktorikraadi, võib lugeda direktiivile 1999/70/EÜ lisatud raamkokkuleppe klausliga 4 vastuolus olevaks?

Kuna see doktorikraad on toodud nendel ülikooli kolledžite ajutistel õppejõududel, kellel seda kraadi ei ole, tööaja 50% võrra vähendamise objektiivseks põhjenduseks ja kuna see siiski ei mõjuta ülikooli kolledžite koosseisulisi õppejõude, kellel samuti seda kraadi ei ole, kas siis võib järeldada, et niisugune põhjus on diskrimineeriv ja seega direktiivile 1999/70/EÜ lisatud raamkokkuleppe klausliga 4 vastuolus?

____________

1     Nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiiv 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta (EÜT 1999, L 175, lk 43; ELT eriväljaanne 05/03, lk 368).