Language of document :

A Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Spanyolország) által 2016. augusztus 8-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Francisco Rodrigo Sanz kontra Universidad Politécnica de Madrid

(C-443/16. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid

Az alapeljárás felei

Felperes: Francisco Rodrigo Sanz

Alperes: Universidad Politécnica de Madrid

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az 1999/70/EK irányelv1 mellékletét képező keretmegállapodás 4. szakaszát akként kell-e értelmezni, hogy az kizárja azt, hogy az említetthez hasonló szabályozás azon egyetlen tény alapján lehetővé tegye a munkaidő-csökkentést, hogy határozott időre kinevezett köztisztviselőről van szó?

Igenlő válasz esetén:

Az eltérő bánásmódot igazoló objektív oknak tekinthető-e a költségcsökkentést szükségessé tevő azon gazdasági helyzet, amelyre a költségvetési keret csökkentése kötelez?

Az eltérő bánásmódot igazoló objektív oknak tekinthető-e a közigazgatási szerv önigazgatási jogosultsága?

Az 1999/70/EK irányelv mellékletét képező keretmegállapodás 4. szakaszát úgy kell-e értelmezni, hogy a közigazgatási szerv önigazgatási jogkörét mindig és minden esetben korlátozza a hátrányos megkülönböztetés vagy a szerv alkalmazásában álló munkavállalók közötti eltérő bánásmód alkalmazása tilalmának kötelezettsége, a határozatlan időre kinevezett vagy határozott időre kinevezett, alkalmi vagy időleges köztisztviselői minősítésüktől függetlenül?

Az 1999/70/EK irányelv mellékletét képező keretmegállapodás 4. szakaszával ellentétesnek tekinthető-e a Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (az egyetemekről szóló, 2001. december 21-i 6/2001. sz. alkotmányos törvényt módosító 2007. április 12-i 4/2007. sz. alkotmányos törvény) [„]Del Cuerpo de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias y de la integración de sus miembros en el Cuerpo de Profesores Titulares de Universidad[„] („a státusszal rendelkező főiskolai oktatói testületről, valamint tagjainak a státusszal és doktori fokozattal rendelkező egyetemi oktatói testületbe integrálásáról”) címet viselő második kiegészítő rendelkezése 3. pontjának értelmezése és alkalmazása, amennyiben ez lehetővé teszi, hogy a státusszal rendelkező főiskolai oktatók a státusszal és doktori fokozattal rendelkező egyetemi oktatók testületébe történő besorolási eljárásában megtarthassák valamennyi jogukat és teljes mértékben megőrizhessék oktatói minőségüket annak ellenére, hogy nem rendelkeznek doktori fokozattal, míg a státusszal rendelkező, határozott időre kinevezett főiskolai oktatóknak ezt nem biztosítja?

Amennyiben a doktori fokozatra objektív igazolásként lehet hivatkozni ahhoz, hogy az e fokozattal nem, de státusszal rendelkező határozott időre kinevezett főiskolai oktatókkal szemben 50%-os munkaidő-csökkentést alkalmazzanak, amely azonban nem érinti a státusszal rendelkező határozatlan időre kinevezett főiskolai oktatókat, akik szintén nem rendelkeznek doktori fokozattal, ez hátrányosan megkülönböztető jelleggel bír-e és ezért az 1999/70/EK irányelv mellékletét képező keretmegállapodás 4. szakaszával ellentétesnek tekinthető-e?

____________

1     Az Európai Unió Alapjogi Chartájának (a továbbiakban: Charta), valamint az ESZSZ, az UNICE és a CEEP által a határozott ideig tartó munkaviszonyról kötött keretmegállapodásról szóló, 1999. június 28-i 1999/70/EK tanácsi irányelv (HL 1999. L 175., 43. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 3. kötet, 368. o.)