Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 8. augustā iesniedza Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Spānija) – Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid

(lieta C-443/16)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid

Pamatlietas puses

Prasītājs: Francisco Rodrigo Sanz

Atbildētāja: Universidad Politécnica de Madrid

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvai 1999/70/EK 1 pievienotā Pamatnolīguma par darbu uz noteiktu laiku 4. klauzula ir jāinterpretē tādējādi, ka tā nepieļauj tādu tiesisko regulējumu kā šajā lietā aplūkotais, saskaņā ar kuru darba laiks var tikt samazināts tikai pagaidu ierēdņa statusa dēļ?

Apstiprinošas atbildes gadījumā:

Vai par objektīvu pamatu šai atšķirīgajai attieksmei var uzskatīt ekonomisko situāciju, kurā ir jāsamazina izdevumi budžetā paredzēto līdzekļu samazināšanas dēļ?

Vai par objektīvu pamatu šai atšķirīgajai attieksmei var uzskatīt administrācijas pašorganizācijas pilnvaras?

Vai Direktīvai 1999/70/EK pievienotā Pamatnolīguma par darbu uz noteiktu laiku 4. klauzula ir jāinterpretē tādējādi, ka administrācijas pašorganizācijas pilnvaras vienmēr un visos apstākļos ierobežo pienākums nediskriminēt tās dienestu darbiniekus vai nodrošināt vienlīdzīgu attieksmi pret viņiem, neatkarīgi no tā, vai viņi ir kvalificēti kā pastāvīgie ierēdņi vai pagaidu, uz konkrētu laiku nodarbinātie vai konkrētiem uzdevumiem nodarbinātie ierēdņi?

Vai var uzskatīt, ka Direktīvai 1999/70/EK pievienotā Pamatnolīguma par darbu uz noteiktu laiku 4. klauzulai ir pretrunā 2007. gada 12. aprīļa Konstitutīvā likuma Nr. 4/2007, ar ko groza 2001. gada 21. decembra Konstitutīvo likumu Nr. 6/2001 par augstākās izglītības iestādēm, otrā papildnoteikuma “Par koledžu mācībspēkiem un to locekļu iekļaušanu augstākās izglītības iestāžu pastāvīgajos mācībspēkos” 3. punktā sniegtā interpretācija un paredzētā piemērošana, ciktāl saskaņā ar to procedūrā, kurā koledžu pastāvīgie pasniedzēji tiek iekļauti augstākās izglītības iestādes pastāvīgajos mācībspēkos, ir atļauts saglabāt visas to tiesības un pilnu pedagoga darba slodzi, lai arī viņiem nav doktora grāda, savukārt tas nav attiecināms uz koledžas pagaidu pasniedzējiem?

Ciktāl var tikt uzskatīts, ka šis nosacījums par doktora grādu ir objektīvs pamatojums, lai koledžu pagaidu pasniedzējiem, kuriem nav šī grāda, samazinātu darba laiku par 50 %, un ciktāl tas tomēr neskar koledžu pastāvīgos pasniedzējus, kuriem arī nav šī grāda, vai to var uzskatīt par diskriminējošu un nesaderīgu ar Direktīvai 1999/70/EK pievienotā Pamatnolīguma par darbu uz noteiktu laiku 4. klauzulu?

____________

1     Padomes 1999. gada 28. jūnija Direktīva 1999/70/EK par UNICE, CEEP un EAK noslēgto pamatnolīgumu par darbu uz noteiktu laiku (OV 1999, L 175, 43. lpp.).