Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado contencioso-administrativo de Madrid (Hiszpania) w dniu 8 sierpnia 2016 r. – Francisco Rodrigo Sanz / Universidad Politécnica de Madrid

(Sprawa C-443/16)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Juzgado contencioso-administrativo de Madrid

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Francisco Rodrigo Sanz

Strona pozwana: Universidad Politécnica de Madrid

Pytania prejudycjalne

Czy klauzulę 4 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony załączonego do dyrektywy 1999/70/WE1 należy interpretować w ten sposób, że sprzeczny z nią jest przepis krajowy, który pozwala na zmniejszenie wymiaru czasu pracy jedynie z tego względu, że dotyczy ono członka personelu tymczasowego?

W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzącej:

Czy za obiektywną przyczynę uzasadniającą tę różnicę w traktowaniu można uznać sytuację, w której konieczne było ograniczenie wydatków wymuszone przez ograniczenia budżetowe?

Czy za obiektywną przyczynę uzasadniającą tę różnicę w traktowaniu można uznać przysługujące administracji uprawnienie do samoorganizacji?

Czy klauzulę 4 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony załączonego do dyrektywy 1999/70/WE należy interpretować w ten sposób, że to przysługujące administracji uprawnienie do samoorganizacji jest zawsze ograniczone zakazem dyskryminacji czy też zróżnicowanego traktowania jej pracowników, i dotyczy to zarówno urzędników, członków personelu tymczasowego, pracowników zatrudnionych na stanowiskach doradczych i pracowników służby cywilnej zatrudnionych na czas określony?

Czy sprzeczne z klauzulą 4 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony załączonego do dyrektywy 1999/70/WE są wykładnia i zastosowanie pkt 3 przepisu dodatkowego segunda Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades [drugiej ustawy organicznej nr 4/2007 z dnia 12 kwietnia nowelizującej ustawę organiczną nr 6/2001 z dnia 21 grudnia o ustroju uniwersytetów], zatytułowanego „Członkowie kadry dydaktycznej szkół wyższych i włączanie ich do kadry dydaktycznej uniwersytetów”, zgodnie z którym w ramach procesu włączania mianowanych nauczycieli akademickich szkół wyższych do grona mianowanych nauczycieli akademickich uniwersytetów możliwe jest zachowanie przez nich wszystkich ich uprawnień, również dydaktycznych, pomimo tego, że nie mają oni tytułu doktora, co nie jest możliwe w przypadku nauczycieli akademickich szkół wyższych będących członkami personelu tymczasowego?

W jakim zakresie ten tytuł doktora może stanowić obiektywne uzasadnienie zastosowania wobec będących członkami personelu tymczasowego nauczycieli akademickich szkół wyższych, którzy go nie posiadają, zmniejszenia wymiaru czasu pracy o 50 %, co jednak nie dotyczy tych nauczycieli akademickich szkół wyższych niebędących członkami personelu tymczasowego, choć też nie posiadają tego tytułu, a w jakim zakresie takie uregulowanie należy uznać za dyskryminujące i związku z tym sprzeczne z klauzulą 4 Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony załączonego do dyrektywy 1999/70/WE?

____________

1 Dyrektywa 1999/70/WE Rady z dnia 28 czerwca 1999 r. dotyczącej Porozumienia ramowego w sprawie pracy na czas określony, zawartego przez Europejską Unię Konfederacji Przemysłowych i Pracodawców (UNICE), Europejskie Centrum Przedsiębiorstw Publicznych (CEEP) oraz Europejską Konfederację Związków Zawodowych (ETUC) (Dz.U. 1999, L 175, s. 43 − Polskie wydanie specjalne: Rozdział 05 Tom 003 s. 368 - 373)