Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Španija) 8. avgusta 2016 – Francisco Rodrigo Sanz/Universidad Politécnica de Madrid

(Zadeva C-443/16)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Francisco Rodrigo Sanz

Tožena stranka: Universidad Politécnica de Madrid

Vprašanja za predhodno odločanje

Je treba določbo 4 Okvirnega sporazuma, priloženega Direktivi 1999/70/ES1 , razlagati tako, da preprečuje, da bi ureditev, kot je opisana, dovoljevala skrajšanje delovnika le zato, ker gre za nadomestnega uslužbenca?

Če je odgovor pritrdilen:

Se lahko za objektivni razlog, ki bi upravičil različno obravnavanje, šteje ekonomski položaj, ki zahteva zmanjšanje stroškov, ki ga je treba izvesti zaradi zmanjšanja proračunskih sredstev?

Se lahko za objektivni razlog, ki bi upravičil različno obravnavanje, šteje možnost uprave, da se samoorganizira?

Ali je treba določbo 4 Okvirnega sporazuma, priloženega Direktivi 1999/70/ES, razlagati tako, da je možnost samoorganizacije uprave omejena s prepovedjo diskriminacije ali različnega obravnavanja njenih delavcev, ne glede na njihovo poklicno kvalifikacijo ali status uradnika ali nadomestnega uslužbenca za nedoločen ali določen čas?

Ali se lahko šteje, da sta razlaga in uporaba točke 3 druge dodatne določbe [„Zbor rednih profesorjev visokih šol in vključitev njihovih članov v zbor rednih univerzitetnih profesorjev“] Sistemskega zakona 4/2007 z dne 12. aprila 2007, s katerim je bil spremenjen Sistemski zakon 6/2001 z dne 21. decembra 2001 o univerzah, neskladna z določbo 4 Okvirnega sporazuma, priloženega k Direktivi 1999/70/ES, kolikor dovoljuje, da se v postopku vključevanja rednih profesorjev visokih šol v zbor rednih univerzitetnih profesorjev dovoljuje, da obdržijo vse svoje pravice in ohranijo polno dovoljenje za poučevanje, čeprav ne izpolnjujejo pogoja o doktorskem nazivu, to pa ne velja za nadomestne redne profesorje visokih šol?

Ali se za ta pogoj glede doktorata, če je zatrjevan kot objektivni razlog za to, da se za nadomestne redne profesorje visokih šol, ki ga nimajo, uporablja skrajšanje delovnika na 50 odstotkov, kar pa ne vpliva na nenadomestne redne profesorje visokih šol, ki ga ravno tako nimajo, šteje, da je diskriminatoren in zato neskladen z določbo 4 Okvirnega sporazuma, priloženega k Direktivi 1999/70/ES?

____________

1 Direktiva Sveta 1999/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 3, str. 368).