Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid (Spanien) den 8 augusti 2016 – Francisco Rodrigo Sanz mot Universidad Politécnica de Madrid

(Mål C-443/16)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado Contencioso-Administrativo de Madrid

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Francisco Rodrigo Sanz

Motpart: Universidad Politécnica de Madrid

Tolkningsfrågor

Ska klausul 4 i ramavtalet som bifogats till direktiv 1999/70/EG1 tolkas så, att den utgör hinder för att en lagstiftning som den som beskrivs i förevarande begäran tillåter en arbetstidsförkortning som sker endast för att arbetstagaren är en tillfälligt anställd tjänsteman?

Om denna fråga besvaras jakande:

Kan den ekonomiska situation som, på grund av minskade budgetanslag, nödvändiggör en minskning av utgifterna anses utgöra ett objektivt skäl som rättfärdigar denna skillnad i behandling?

Kan förvaltningens behörighet att själv organisera sitt arbete anses utgöra ett objektivt skäl som rättfärdigar denna skillnad i behandling?

Ska klausul 4 i ramavtalet som bifogats direktiv 1999/70/EG tolkas så, att förvaltningens behörighet att själv organisera sitt arbete alltid begränsas av dess skyldigheter avseende ickediskriminering och likabehandling av arbetstagarna, vilka gäller oavsett om dessa arbetstagare är fast anställda tjänstemän eller tillfälligt anställda tjänstemän (extraanställda eller visstidsanställda)?

Kan tolkningen och tillämpningen av punkt 3 i den andra tilläggsbestämmelsen till Ley Orgánica 4/2007 (lag 4/2007) av den 12 april, om yrkesgruppen högskolelärare och integrationen av medlemmarna i denna yrkesgrupp i universitetslektorernas yrkesgrupp, varigenom Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (universitetslagen 6/2001 av den 21 december 2001) ändras, anses strida mot klausul 4 i ramavtalet som bifogats direktiv 1999/70/EG, såtillvida denna tolkning eller tillämpning tillåter att fast anställda högskolelärare, när denna yrkesgrupp integreras med yrkesgruppen universitetslektorer, tillåts behålla alla sina rättigheter och sin behörighet att undervisa trots att de inte har uppnått doktorsgrad, medan tillfälligt anställda högskolelärare inte behåller samma rättigheter och undervisningsbehörighet?

Kan kravet på doktorsgrad, för det fall detta krav anses utgöra en objektiv grund för att minska arbetstiden med 50 procent för tillfälligt anställd högskolelärare utan doktorsgrad, men inte för högskolelärare som inte är tillfälligt anställda och som inte heller har doktorsgrad, anses vara diskriminerande och därmed anses strida mot klausul 4 i ramavtalet som bifogats direktiv 1999/70/EG?

____________

1     Rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP (EGT L 175, 1999, s. 43).