Language of document :

Преюдициално запитване от Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Унгария), постъпило на 29 август 2016 г. — F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Дело C-473/16)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Страни в главното производство

Жалбоподател: F

Ответник: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 4 от Директива 2004/83/ЕО1 във връзка с член 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че допуска за търсещи закрила лица, принадлежащи към общността на ЛГБТИ, да се изисква и преценява експертното заключение на експерт-психолог, основано на проективни личностни тестове, когато за съставянето му не се поставят въпроси относно сексуалните навици на търсещото закрила лице, нито същото се подлага на физически преглед?

В случай че експертното заключение, до което се отнася първият въпрос, не може да се използва като доказателство, трябва ли член 4 от Директива 2004/83/ЕО във връзка с член 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че когато молбата за международна закрила се основава на твърдения за преследване поради сексуалната ориентация, нито националните административни органи, нито съдилищата имат възможност да проверят посредством експертиза истинността на твърденията на търсещото закрила лице, независимо от специфичните характеристики на използваните методи?

____________

1 Директива 2004/83/ЕО на Съвета от 29 април 2004 година относно минималните стандарти за признаването и правното положение на гражданите на трети страни или лицата без гражданство като бежанци или като лица, които по други причини се нуждаят от международна закрила, както и относно съдържанието на предоставената закрила (ОВ L 304., стр.12; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 7, стр. 52).