Language of document :

2016 m. rugpjūčio 29 d. Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Vengrij) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje F / Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(Byla C-473/16)

Proceso kalba: vengrų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: F

Atsakovė: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 1 straipsnį, Direktyvos 2004/83/EB1 4 straipsnį reikia aiškinti taip, kad pagal jį nedraudžiama, kad [LGBTI] priklausančio prieglobsčio prašytojo atveju būtų gaunama ir vertinama teismo eksperto psichologo išvada, pagrįsta projekciniais asmenybės testais, kuriuos atliekant neužduodami klausimai apie prieglobsčio prašytojo seksualinius įpročius ir neatliekama jo medicininė apžiūra?

2.    Tuo atveju, jeigu pirmame klausime nurodyta teismo eksperto psichologo išvada negalima remtis kaip įrodymu, ar, atsižvelgiant į Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 1 straipsnį, Direktyvos 2004/83/EB 4 straipsnį reikia aiškinti taip, kad tuo atveju, kai prieglobsčio prašymas pagrįstas persekiojimu dėl lytinės orientacijos, nacionalinės administracinės institucijos ir teismai neturi jokios galimybės pasinaudoti teismo ekspertų metodais vertindami prieglobsčio prašytojo teiginių teisingumą, nepaisant minėtų metodų ypatumų?

____________

1      2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/83/EB dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo pabėgėliams ar asmenims, kuriems reikalinga tarptautinė apsauga, jų statuso ir suteikiamos apsaugos pobūdžio būtiniausių standartų (OL L 304, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 7 t., p. 96).