Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2016. gada 29. augustā iesniedza Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) – F/Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

(lieta C-473/16)

Tiesvedības valoda – ungāru

Iesniedzējtiesa

Szegedi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pamatlietas puses

Prasītājs: F

Atbildētājs: Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Prejudiciālie jautājumi

Vai Direktīvas 2004/83/EK 1 4. pants, aplūkojot to kopsakarā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 1. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tam nav pretrunā tas, ka attiecībā uz LGBTI kopienai piederīgajiem patvēruma meklētājiem tiek sniegts un izvērtēts tiesu psiholoģiskās ekspertīzes atzinums, kas ir balstīts uz projektīviem personības testiem, ja tā sagatavošanā nedz tiek uzdoti jautājumi par patvēruma meklētāja seksuālajiem paradumiem, nedz veikta viņa fiziska izmeklēšana?

Gadījumā, ja pirmajā jautājumā minēto ekspertīzes atzinumu nevar izmantot kā pierādījumu, vai Direktīvas 2004/83 4. pants, aplūkojot to kopsakarā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 1. pantu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tad, kad patvēruma pieteikums ir pamatots ar vajāšanu dzimumorientācijas dēļ, nedz valsts administratīvajām iestādēm, nedz tiesām nav iespēju patvēruma meklētāja apgalvojumu patiesumu pārbaudīt ar ekspertīzes metodēm neatkarīgi no minēto metožu īpašajām iezīmēm?

____________

1     Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīva 2004/83/EK par obligātajiem standartiem, lai kvalificētu trešo valstu valstspiederīgos vai bezvalstniekus kā bēgļus vai kā personas, kam citādi nepieciešama starptautiska aizsardzība, šādu personu statusu un piešķirtās aizsardzības saturu (OV 2004, L 304, 12. lpp.; OV Īpašais izdevums latviešu valodā, 19. nod., 7. sēj., 96. lpp.).