Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka High Court (Irlanti) on esittänyt 22.8.2016 – North East Pylon Pressure Campaign Limited ja Maura Sheehy v. An Bord Pleanála, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Irlanti ja Attorney General

(Asia C-470/16)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

High Court

Pääasian asianosaiset

Kantajat: North East Pylon Pressure Campaign Limited ja Maura Sheehy

Vastaajat: An Bord Pleanála, Minister for Communications, Energy and Natural Resources, Irlanti ja Attorney General

Ennakkoratkaisukysymykset

Kun on kyseessä kansallinen oikeusjärjestelmä, jossa lainsäätäjä ei ole nimenomaisesti ja ehdottomasti todennut, missä prosessin vaiheessa päätös on riitautettava, ja kun tuomioistuimen on tehtävä ratkaisu kunkin kanteen osalta tapauskohtaisesti oikeuskäytäntöön perustuvien sääntöjen (common law rules) mukaisesti, sovelletaanko direktiivin 2011/92/EU1 11 artiklan 4 kohdan mukaista oikeutta menettelyyn, joka ”ei saa olla niin kallis, että se olisi esteenä menettelyyn osallistumiselle”, kansallisessa tuomioistuimessa käytävään menettelyyn, jossa ratkaistaan, onko kyseessä oleva kanne nostettu asianmukaisessa vaiheessa?

Sovelletaanko direktiivin 2011/92/EU 11 artiklan 4 kohdan mukaista vaatimusta, jonka mukaan menettely ”ei saa olla niin kallis, että se olisi esteenä menettelyyn osallistumiselle”, tuomioistuinmenettelyn, jossa riitautetaan yleisön osallistumista koskevien direktiivin säännösten soveltamisalaan kuuluvan päätöksen, toimen tai laiminlyönnin laillisuus (kansallisen tai unionin oikeuden mukaan), kaikkiin osatekijöihin vai ainoastaan unionin oikeuteen perustuviin osatekijöihin (vai nimenomaan ainoastaan sellaisiin osatekijöihin, jotka liittyvät kysymyksiin, jotka koskevat direktiivin säännöksiä yleisön osallistumisesta)?

Kuuluvatko direktiivin 2011/92/EU 11 artiklan 1 kohdassa oleva ilmaisun ”päätökset, toimet tai laiminlyönnit” soveltamisalaan hallinnolliset päätökset ratkaistaessa rakennuslupahakemus riippumatta siitä, ratkaistaanko tällaisella hallinnollisella päätöksellä peruuttamattomasti ja lopullisesti asianosaisten lakiin perustuvat oikeudet?

Onko kansallisen tuomioistuimen ‒ tehokas oikeussuoja unionin ympäristöoikeuteen kuuluvilla aloilla varmistaakseen ‒ tulkittava kansallista oikeuttaan tavalla, joka on mahdollisimman pitkälle tiedon saatavuudesta, yleisön osallistumisesta päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuudesta ympäristöasioissa Århusissa 25.6.1998 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission yleissopimuksen 9 artiklan 3 kappaleessa määrättyjen tavoitteiden mukainen, a) menettelyssä, jossa riitautetaan sellaisen rakennuslupaprosessin pätevyys, johon sisältyy yhteistä etua koskeva hanke, joka on nimetty Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista 17.4.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 347/20132 mukaisesti, ja/tai b) menettelyssä, jossa riitautetaan sellaisen rakennuslupaprosessin pätevyys, jossa rakennushanke vaikuttaa eurooppalaiseen alueeseen, joka on nimetty luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY mukaisesti?

Mikäli neljännen kysymyksen a ja/tai b kohtaan vastataan myöntävästi, estääkö vaatimus siitä, että kantajat ”täyttävät mahdolliset kansallisessa lainsäädännössä asetetut vaatimukset”, yleissopimuksen välittömän oikeusvaikutuksen silloin, kun kantajat eivät ole jättäneet täyttämättä mitään kanteen nostamiselle kansallisessa oikeudessa asetettua perustetta ja/tai kun kantajilla on selvästi oikeus nostaa kanne a) menettelyssä, jossa riitautetaan sellaisen rakennuslupaprosessin pätevyys, johon sisältyy yhteistä etua koskeva hanke, joka on nimetty Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista 17.4.2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 347/2013 mukaisesti, ja/tai b) menettelyssä, jossa riitautetaan sellaisen rakennuslupaprosessin laillisuus, jossa rakennushanke vaikuttaa eurooppalaiseen alueeseen, joka on nimetty luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21.5.1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY mukaisesti?

Voiko jäsenvaltio halutessaan säätää lainsäädännössä poikkeuksia säännöstä, jonka mukaan ympäristöoikeudelliset menettelyt eivät saa olla niin kalliita, että se olisi esteenä menettelyyn osallistumiselle, kun tällaisesta poikkeuksesta ei säädetä direktiivissä 2011/92/EU eikä tiedon saatavuudesta, yleisön osallistumisesta päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuudesta ympäristöasioissa Århusissa 25.6.1998 tehdyssä Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission yleissopimuksessa?

Onko tiedon saatavuudesta, yleisön osallistumisesta päätöksentekoon sekä oikeuden saatavuudesta ympäristöasioissa Århusissa 25.6.1998 tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien Euroopan talouskomission yleissopimus esteenä sellaiselle kansallisessa oikeudessa säädetylle vaatimukselle, jonka mukaan väitetyn lainvastaisen toimen tai päätöksen ja ympäristölle aiheutuneen vahingon välillä on oltava syy-yhteys, jotta voidaan soveltaa kansallista lainsäädäntöä, jolla yleissopimuksen 9 artiklan 4 kappale pannaan täytäntöön sen varmistamiseksi, että ympäristöoikeudelliset menettelyt eivät ole niin kalliita, että se olisi esteenä menettelyyn osallistumiselle.

____________

1 Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista 13.12.2011 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/92/EU (EUVL 2012, L 26, s. 1).

2 Euroopan laajuisten energiainfrastruktuurien suuntaviivoista ja päätöksen N:o 1364/2006/EY kumoamisesta sekä asetusten (EY) N:o 713/2009, (EY) N:o 714/2009 ja (EY) N:o 715/2009 muuttamisesta 17.4.2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 347/2013 (EUVL 2013, L 115, s. 39(.