Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Cour d’appel de Colmar (Frankrig) den 29. august 2016 – Ministère public, Belu Dienstleistung GmbH & Co KG og Stefan Nikless

(Sag C-474/16)

Processprog: fransk

Den forelæggende ret

Cour d’appel de Colmar

Parter i hovedsagen

Indstævnte: Ministère public, Belu Dienstleistung GmbH & Co KG og Stefan Nikless

Præjudicielt spørgsmål

Finder den virkning, der tillægges en blanket A1 udstedt af den institution, der er udpeget af myndigheden i den medlemsstat, hvis lovgivning om social sikring finder anvendelse på arbejdstageren, til et vikarbureau i henhold til artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 987/2009 af 16. september 2009 om de nærmere regler til gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger 1 , anvendelse på institutioner og myndigheder i værtsmedlemsstaten og domstolene i samme medlemsstat, når det konstateres, at de betingelser, hvorunder arbejdstageren udøver sin beskæftigelse åbenbart ikke er omfattet af det materielle anvendelsesområde for de særlige regler i artikel 12, stk. 1 og 2, i forordning (EF) nr. 883/2004?

____________

1 EUT L 284, s. 1.