Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 11.10.2016 – Euroopan komissio v. Italian tasavalta

(Asia C-601/14)1

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Direktiivi 2004/80/EY – 12 artiklan 2 kohta – Tahallisten väkivaltarikosten uhreja koskevat kansalliset korvausjärjestelmät, joilla varmistetaan uhreille oikeudenmukaiset ja asianmukaiset korvaukset – Kansallinen järjestelmä, joka ei kata kaikkia sen alueella tehtyjä tahallisia väkivaltarikoksia)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: E. Traversa ja F. Moro)

Vastaaja: Italian tasavalta (asiamies: G. Palmieri, avustajiaan G. Palatiello ja E. De Bonis, avvocati dello Stato)

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: E. Moro, M. Chavrier ja K. Pleśniak)

Tuomiolauselma

Italian tasavalta ei ole noudattanut rikoksen uhreille maksettavista korvauksista 29.4.2004 annetun neuvoston direktiivin 2004/80/EY 12 artiklan 2 kohdan mukaisia velvoitteitaan, koska se ei ole toteuttanut kaikkia tarvittavia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että rajatylittävissä tilanteissa on olemassa korvausjärjestelmä, joka koskee kaikkien sen alueella tehtyjen tahallisten väkivaltarikosten uhreja.

Italian tasavalta vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 89, 16.3.2015.