Language of document :

Tiesas (virspalāta) 2016. gada 11. oktobra spriedums – Eiropas Komisija/Itālijas Republika

(lieta C-601/14) 1

Valsts pienākumu neizpilde – Direktīva 2004/80/EK – 12. panta 2. punkts – Taisnīgu un samērīgu kompensāciju garantējošas valstu kompensācijas sistēmas tīšos, vardarbīgos noziegumos cietušajiem – Valsts sistēma, kas neaptver visa veida tīšus, vardarbīgus noziedzīgus nodarījumus, kuri izdarīti valsts teritorijā

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – E. Traversa un F. Moro)

Atbildētāja: Itālijas Repulika (pārstāvji – G. Palmieri, pārstāve, kurai palīdz G. Palatiello un E. De Bonis, avvocati dello Stato)

Persona, kas iestājusies lietā prasītājas prasījumu atbalstam: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji – E. Moro, M. Chavrier un K. Pleśniak)

Rezolutīvā daļa:

neveicot visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka pārrobežu situācijās pastāv sistēma, kādā maksājama kompensācija personām, kas cietušas visa veida tīšos, vardarbīgos noziegumos, kuri izdarīti tās teritorijā, Itālijas Republika nav izpildījusi pienākumu, kas noteikts Padomes 2004. gada 29. aprīļa Direktīvas 2004/80/EK par kompensāciju noziegumos cietušajiem 12. panta 2. punktā;

Itālijas Republika sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;

Eiropas Savienības Padome sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.

____________

1     OV C 89, 16.3.2015.