Language of document :

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 11 października 2016 r. – Komisja Europejska / Republika Włoska

(Sprawa C-601/14)1

(Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego – Dyrektywa 2004/80/WE – Artykuł 12 ust. 2 – Krajowe systemy kompensaty dla ofiar umyślnych przestępstw z użyciem przemocy gwarantujące możliwość uzyskania sprawiedliwej i odpowiedniej kompensaty – System krajowy nieobejmujący swoim zakresem wszystkich umyślnych przestępstw z użyciem przemocy popełnionych na terytorium krajowym)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: E. Traversa i F. Moro, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, wspierana przez G. Palatiella oraz E. De Bonisa, avvocati dello Stato)

Interwenient popierający stronę skarżącą: Rada Unii Europejskiej (przedstawiciele: E. Moro, M. Chavrier i K. Pleśniak, pełnomocnicy)

Sentencja

Republika Włoska, nie podejmując wszelkich środków koniecznych do zapewnienia istnienia, w sytuacjach transgranicznych, systemu kompensaty dla ofiar umyślnych przestępstw z użyciem przemocy popełnionych na jej terytorium, uchybiła zobowiązaniom, które na niej ciążą na mocy art. 12 ust. 2 dyrektywy Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnoszącej się do kompensaty dla ofiar przestępstw.

Republika Włoska pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

Rada Unii Europejskiej pokrywa własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 89 z 16.3.2015.