Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 11 oktober 2016 – Europeiska kommissionen mot Republiken Italien

(Mål C-601/14)1

(Fördragsbrott – Direktiv 2004/80/EG – Artikel 12.2 – Nationella ordningar för ersättning till offer för uppsåtliga våldsbrott vilka garanterar rättvis och lämplig ersättning – Nationell ordning som inte täcker samtliga typer av uppsåtliga våldsbrott begångna på nationellt territorium)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Europeiska kommissionen (ombud: E. Traversa och F. Moro)

Svarande: Republiken Italien (ombud: G. Palmieri, biträdda av G. Palatiello och E. De Bonis, avvocati dello Stato)

Part som har intervenerat till stöd för sökanden: Europeiska unionens råd (ombud: E. Moro, M. Chavrier och K. Pleśniak)

Domslut

Republiken Italien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 12.2 i rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer genom att inte vidta samtliga åtgärder som krävs för att säkerställa att det, med avseende på gränsöverskridande fall, föreskrivs en ordning för ersättning till offer för samtliga typer av uppsåtliga våldsbrott begångna på dess territorium.

Republiken Italien ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Europeiska unionens råd ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 EUT C 89, 16.3.2015.