Language of document :

Жалба, подадена на 5 октомври 2016 г. — Deutsche Lufthansa/Комисия

(Дело T-712/16)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Deutsche Lufthansa AG (Кьолн, Германия) (представител: S. Völcker, адвокат)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени изцяло или частично Решение C(2016) 4964 окончателен на Комисията от 25 юли 2016 г. по дело M.3770 — Lufthansa/Швейцария — Решение на Комисията относно молбата на Lufthansa за частично отхвърляне на ангажиментите във връзка с линиите Цюрих-Стокхолм и Цюрих-Варшава,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателят излага три основания.

Първо основание: решението трябва да бъде отменено, тъй като е опорочено поради явна грешка в преценката и следователно с него са нарушени принципите на пропорционалност и на защита на оправданите правни очаквания, доколкото е отказано да бъдат преразгледани и/или отхвърлени някои ангажименти, предвидени в решението на Комисията от 4 юли 2005 г. по дело COMP/M.3770 — Lufthansa/Швейцария.

Второ основание: решението трябва да бъде отменено, тъй като Комисията е нарушила принципа на добрата администрация, като не е проверила надлежно и безпристрастно всички данни по случая.

Трето основание: решението трябва да бъде отменено, тъй като Комисията е злоупотребила с правомощията си, като е избегнала административното производство по Регламент № 1/2003.

____________