Language of document :

Sag anlagt den 5. oktober 2016 – Deutsche Lufthansa mod Kommissionen

(Sag T-712/16)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Deutsche Lufthansa AG (Køln, Tyskland) (ved advokat S. Völcker)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Sagsøgerens påstande

Kommissionens afgørelse C(2016) 4964 endelig af 25. juli 2016 i sag nr. M.3770 – Lufthansa/Swiss – Kommissionens afgørelse om Lufthansas anmodning om et delvist bortfald af forpligtelserne vedrørende Zürich-Stockholm- og Zürich-Warszawa-ruterne annulleres helt eller delvist.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført tre anbringender.

Første anbringende om, at afgørelsen skal annulleres, fordi den er behæftet med et åbenbart urigtigt skøn og følgelig er i strid med proportionalitetsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning, idet den afviser at undersøge og/eller frafalde visse forpligtelser, som er pålagt at Kommissionens afgørelse af 4. juli i sag nr. COMP/M.3770 – Lufthansa/Swiss.

Andet anbringende om, at afgørelsen skal annulleres, fordi Kommissionen har tilsidesat princippet om god forvaltningsskik ved at have undladt at undersøge alle sagens forhold omhyggeligt og upartisk.

Tredje anbringende om, at afgørelsen skal annulleres, fordi Kommissionen har gjort sig skyldig i magtfordrejning ved at omgå den administrative procedure i henhold til forordning 1/2003.

____________