Language of document :

Domstolens dom (Andet Afdeling) af 19. oktober 2016 – Patrick Breyer mod Bundesrepublik Deutschland (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Bundesgerichtshof – Tyskland)

(Sag C-582/14) 1

(Præjudiciel forelæggelse – behandling af personoplysninger – direktiv 95/46/EF – artikel 2, litra a) – artikel 7, litra f) – begrebet »personoplysninger« – internetprotokoladresser – opbevaring hos en udbyder af online-medietjenester – national lovgivning, der ikke tillader en hensyntagen til den legitime interesse, som den registeransvarlige forfølger)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Bundesgerichtshof

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Patrick Breyer

Sagsøgt: Bundesrepublik Deutschland

Konklusion

Artikel 2, litra a), i Europa-Parlamentet og Rådets direktiv 95/46/EF af 24. oktober 1995 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger skal fortolkes således, at en dynamisk internetprotokoladresse, som en udbyder af online-medietjenester registrerer i forbindelse med en søgning foretaget af en person på en internetside, som denne udbyder gør tilgængelig for offentligheden, i forhold til den nævnte udbyder udgør en personoplysning som omhandlet i denne bestemmelse, når udbyderen råder over lovlige hjælpemidler, der gør det muligt for denne at få identificeret den registrerede gennem den yderligere viden, som denne persons internetudbyder råder over.

Artikel 7, litra f), i direktiv 95/46 skal fortolkes således, at den er til hinder for en lovgivning i en medlemsstat, hvorefter en udbyder af online-medietjenester kun må indsamle og anvende personoplysninger om en bruger af disse tjenester uden samtykke fra denne, i det omfang denne indsamling og denne anvendelse er nødvendig for at give adgang til og afregne for den konkrete anvendelse af de nævnte tjenester foretaget af denne bruger, uden at formålet om at sikre de samme tjenesters generelle funktionsdygtighed kan begrunde anvendelsen af de nævnte oplysninger efter en søgning på disse tjenester.

____________

1 EUT C 89 af 16.3.2015.