Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Tyskland) den 16. september 2016 – straffesag mod Pál Aranyosi

(Sag C-496/16)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Tiltalt i straffesagen

Pál Aranyosi

Den anden part: Generalstaatsanwaltschaft Bremen

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 1, stk. 3, artikel 5 og artikel 6, stk. 1, i Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne 1 (2002/584/RIA) fortolkes således, at den fuldbyrdende medlemsstat i forbindelse med en afgørelse om udlevering med henblik på retsforfølgning kun skal udelukke, at der er reel risiko for umenneskelig eller nedværdigende behandling af tiltalte som omhandlet i artikel 4 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder på grund af forholdene under frihedsberøvelse i det første fængsel, som tiltalte indsættes i efter overførslen til den udstedende medlemsstat?

Skal den fuldbyrdende medlemsstat i forbindelse med afgørelsen også udelukke, at der er reel risiko for umenneskelig eller nedværdigende behandling af tiltalte på grund af forholdene under frihedsberøvelse i det efterfølgende fængsel i tilfælde af domfældelse?

Skal den fuldbyrdende medlemsstat udelukke denne risiko for tiltalte også i tilfælde af mulige overførsler til andre fængsler?

____________

1 EUT L 190, s. 1