Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Saksamaa) 16. septembril 2016 – kriminaalmenetlus, milles süüdistatav on Pál Aranyousi

(kohtuasi C-496/16)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Põhikohtuasja pooled

Pál Aranyousi

Teine menetlusosaline: Generalstaatsanwaltschaft Bremen

Eelotsuse küsimused

1.    Kas nõukogu 13. juuni 2002. aasta raamotsuse 2002/584/JSK Euroopa vahistamismääruse ja liikmesriikidevahelise üleandmiskorra kohta1 artikli 1 lõiget 3, artiklit 5 ja artikli 6 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et vahistamismäärust täitev liikmesriik peab otsuse tegemisel kahtlustatava väljaandmise kohta kriminaalmenetluse läbiviimiseks välistama tegeliku ohu, et kahtlustatavat koheldakse ebainimlikult või alandavalt Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 4 tähenduses kinnipidamistingimuste tõttu ainult esimeses kinnipidamisasutuses, kuhu kahtlustatav vahistamismääruse teinud liikmesriigis pärast üleandmist paigutatakse?

2.    Kas vahistamismäärust täitev riik peab otsuse tegemisel välistama ka tegeliku ohu, et kahtlustatavat koheldakse ebainimlikult või alandavalt kinnipidamistingimuste tõttu järgmises kinnipidamisasutuses, kuhu ta süüdimõistmise korral paigutatakse?

3.    Kas vahistamismäärust täitev riik peab välistama kõnesoleva ohu ka juhul, kui asjaomane isik paigutatakse mõnda muusse kinnipidamisasutusse?

____________

1 EÜT L 190, lk 1; ELT eriväljaanne 19/06, lk 34.