Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Saksa) on esittänyt 16.9.2016 – Rikosoikeudenkäynti Pál Aranyosia vastaan

(Asia C-496/16)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Rikosoikeudenkäynnin asianosainen pääasiassa

Pál Aranyosi

Muu osapuoli: Generalstaatsanwaltschaft Bremen

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen (2002/584/YOS)1 1 artiklan 3 kohtaa, 5 artiklaa ja 6 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että kun täytäntöönpanojäsenvaltio tekee päätöksen rikoksesta epäillyn luovuttamisesta syytetoimenpiteitä varten, sen on suljettava pois todellinen vaara siitä, että hän altistuu Euroopan perusoikeuskirjan 4 artiklassa tarkoitetulle epäinhimilliselle tai halventavalle kohtelulle vankeusolosuhteiden vuoksi, ainoastaan sen ensimmäisen vankilan osalta, johon rikoksesta epäilty sijoitetaan pidätysmääräyksen antaneeseen jäsenvaltioon luovuttamisen jälkeen?

Onko täytäntöönpanojäsenvaltion päätöstä tehdessään suljettava pois myös todellinen vaara siitä, että rikoksesta epäilty altistuu epäinhimilliselle tai halventavalle kohtelulle niiden vankeusolosuhteiden vuoksi, jotka vallitsevat tätä seuraavan vankeusrangaistuksen aikana siinä tapauksessa, että hänet tuomitaan?

Onko täytäntöönpanovaltion suljettava tämä vaara pois asianomaisen osalta myös sen tilanteen varalta, että hänet sijoitetaan johonkin muuhun vankilaan?

____________

1 EYVL 2002, L 190, s. 1.