Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Niemcy) w dniu 16 września 2016 r. – postępowanie karne przeciwko Pálowi Aranyosiemu

(Sprawa C-496/16)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Strony w postępowaniu głównym

Pál Aranyosi

Druga strona: Generalstaatsanwaltschaft Bremen

Pytania prejudycjalne

Czy art. 1 ust. 3, art. 5 i art. 6 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2002/584/WSiSW z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób między państwami członkowskimi1 należy interpretować w ten sposób, że przy podejmowaniu decyzji o ekstradycji w celu przeprowadzenia postępowania karnego państwo członkowskie wykonujące nakaz ma obowiązek wykluczenia rzeczywistego niebezpieczeństwa poddania ściganego nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu w rozumieniu art. 4 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej na skutek warunków pozbawienia go wolności wyłącznie w pierwszym zakładzie karnym, w którym ścigany zostanie umieszczony po przekazaniu go państwu członkowskiemu wydającemu nakaz?

Czy państwo wykonujące nakaz przy podejmowaniu decyzji ma obowiązek wykluczenia rzeczywistego niebezpieczeństwa poddania ściganego nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu na skutek warunków pozbawienia go wolności również w odniesieniu do następującego w przypadku jego skazania późniejszego osadzenia w celu odbywania kary pozbawienia wolności?

Czy państwo wykonujące nakaz ma obowiązek wykluczenia tego niebezpieczeństwa wobec zainteresowanego także na wypadek ewentualnego przenoszenia go do innych zakładów karnych?

____________

1 Dz.U. 2002, L 190, s. 1.