Language of document : ECLI:EU:C:2016:970

Oznámenie v Úradnom vestníku

 

Rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. septembra 2005 - DaimlerChrysler/Komisia

(Vec T-325/01)1

("Hospodárska súťaž - Článok 81 ES - Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž - Zmluva o zastúpení- Distribúcia automobilových vozidiel- Hospodárska jednotka- Opatrenia zamerané na zabránenie paralelnému obchodu s automobilovými vozidlami - Určovanie cien - Nariadenie (ES) č. 1475/95 - Pokuta")

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Žalobca: DaimlerChrysler (Štutgart, Nemecko) (v zastúpení: R. Bechtold a W. Bosch, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev (v zastúpení: W. Mölls, splnomocnený zástupca, za právnej pomoci H.-J. Freund, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Komisie 2002/758/ES z 10. októbra 2001 týkajúceho sa konania o použití článku 81 Zmluvy ES (vec COMP/36.264 - Mercedes-Benz) (Ú. v. ES 2002, L 257, s. 1), a subsidiárne na zníženie pokuty uloženej týmto rozhodnutím.

Výrok rozsudku

Článok 1 rozhodnutia Komisie 2002/758/ES z 10. októbra 2001 týkajúceho sa konania o použití článku 81 Zmluvy ES (vec COMP/36.264 - Mercedes-Benz) sa zrušuje s výnimkou časti, kde stanovuje, že spoločnosť Daimler Chrysler AG, ako aj spoločnosti Daimler-Benz AG a Mercedes-Benz AG, do ktorých práv a povinností vstúpila, priamo alebo prostredníctvom ich dcérskej spoločnosti Mercedes-Benz Belgium SA porušili článok 81 ods. 1 ES svojou účasťou na dohodách zameraných na obmedzenie poskytovania zliav priznávaných v Belgicku, ktoré boli uzavreté 20. apríla 1995 a zrušené 10. júna 1999.

Článok 2 sa zrušuje s výnimkou prvej vety.

Článok 3 rozhodnutia 2002/758 stanovujúci výšku pokuty uloženej žalobcovi na 71,825 milióna eur sa zrušuje.

Výška pokuty uloženej článkom 3 rozhodnutia 2002/758 za porušenie týkajúce sa určenia ceny v Belgicku sa stanovuje na 9,8 milióna eur.

Vo zvyšnej časti sa žaloba zamieta.

Komisia znáša vlastné trovy konania, ako aj 60 % trov konania žalobcu. Žalobca znáša 40 % vlastných trov konania.

____________

1 -

2 - Ú. v. EÚ C 68, 16.3.2002.